Programmaverantwoording 2019

Algemeen

Aanbiedingsbrief

 
Aan de gemeenteraad,

Hierbij bieden we u het jaarverslag en de jaarrekening 2019 aan. Wij geven u hierin op programmaniveau inzicht in de behaalde resultaten over het jaar 2019. In deze aanbiedingsbrief willen we graag een aantal zaken benoemen, zonder volledig te willen zijn. Voor een overzicht op hoofdlijnen hebben we daarnaast de jaarrekening grafisch weergegeven. U vindt de infographic in hoofdstuk 1. Jaarverslag en op de website van de gemeente. Naast deze infographic vindt u een beknopt overzicht van de grootste afwijkingen per programma in de inleiding.

Hoe ver staan we met onze ambities?

In het collegeakkoord 2018-2022 zijn de ambities onder andere vastgelegd in de drie rode draden duurzaamheid, inclusieve samenleving en veiligheid. In 2019 hebben we deze drie thema’s nadrukkelijk verankerd in de Toekomstvisie 2020-2030. Ook in de Regiovisie die in 2019 is voorbereid zien we ze terugkomen. In 2019 is verder invulling gegeven aan de concrete uitwerking van de drie rode draden middels de vier programma’s die we kennen binnen onze begroting.

Duurzaamheid
Met betrekking tot onze duurzaamheidsambities is in 2019 binnen het programma ”Besturen” het procesplan Duurzaamheid (Venray Vergroent) vastgesteld. Duurzaamheid vormt verder een belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van de overige drie begrotingsprogramma’s.

Concrete resultaten voor 2019 op het gebied van duurzaamheid zijn de vaststelling van de kaders voor de opwekking duurzame energie (KODE Venray), er is gewerkt aan verduurzaming van schoolgebouwen en het eigen gemeentehuis en inwoners zijn ondersteund bij de verduurzaming van hun woning.

Inclusieve samenleving
Onze ambitie om toe te groeien naar een inclusieve samenleving waarin alle inwoners op voet van gelijkheid kunnen meedoen, krijgt voor het grootste deel vorm binnen het programma “Leven”. De in 2019 vastgestelde kadernota Sociaal domein vormt hiervoor een belangrijke basis. Met de uitwerking van deze kadernota is verder vorm gegeven aan onze Inclusie Agenda, door bijvoorbeeld verdere invulling te geven aan het VN-Verdrag Handicap en het COC-convenant.

Veiligheid
Ons streven dat alle mensen in Venray veilig zijn en zich veilig voelen, krijgt zijn uitwerking vooral  binnen de programma’s “Wonen” en “Werken”. Er is samen met inwoners en partners hard gewerkt aan verbetering van de veiligheid in de woonomgeving, maar bijvoorbeeld ook aan verkeersveiligheid. Daarnaast is er fors ingezet op het thema ondermijning.

Zoals u ziet wordt de nadere uitwerking van de drie rode draden opgepakt vanuit de diverse speerpunten die binnen de vier programma’s van de begroting zijn geformuleerd.
Hoewel het in veel gevallen niet eenvoudig is om meetbaar te maken hoe ver het staat met het bereiken van onze doelen en ambities, hebben we in dit jaarverslag deze vraag wel voor elk speerpunt zo maximaal mogelijk beantwoord.

Waar kwam het geld vandaan?
In 2019 ontvingen we € 136,6 miljoen. Daarvan kwam ruim € 87 miljoen van het Rijk en ruim
€ 49 miljoen uit eigen inkomsten. Leges, OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn de belangrijkste bronnen van eigen inkomsten. Samen € 24 miljoen. We ontvingen € 25 miljoen aan overige inkomsten.

Wat hebben we met het geld gedaan?
Enkele highlights per begrotingsprogramma worden hieronder vermeld.

Programma 1, Leven:

In 2019 gaven we € 74 miljoen uit aan het breed sociaal domein. Het grootste deel hiervan bestaat uit uitgaven die we doen in het kader van jeugdzorg, Wmo en participatie. Daarnaast vallen ook uitgaven aan voorzieningen zoals maatschappelijk vastgoed, zelfsturing en kunst en cultuur onder dit programma. In 2019 is dus de kadernota Sociaal domein vastgesteld, die vanaf 2020 en verdere jaren wordt geïmplementeerd . Een eerste voorbeeld hiervan is de herziening van het armoedebeleid.

Verder zijn in 2019 belangrijke uitgangspunten voor het nieuwe integraal huisvestingsplan primair onderwijs en het toekomstig accommodatiebeleid vastgesteld.

Programma 2, Wonen:

We gaven in totaal € 17 miljoen uit aan woningbouw, de woonomgeving, natuur en landschap, plattelandsontwikkeling en veiligheid en handhaving.
Het afgelopen jaar is, samen met inwoners en partners, gewerkt aan de totstandkoming van een gebiedsagenda om de leefbaarheid en veiligheid in dorpen en wijken te verbeteren. Op het gebied van veiligheid is in 2019 gewerkt aan de voorbereiding van de Wet verplichte GGZ die per 1 januari 2020 in is gegaan. Tot slot is in 2019 met Roekenbosch in Blitterwijck een tweede grootschalige locatie beschikbaar gekomen voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Programma 3, Werken:

We gaven in totaal € 14 miljoen uit in dit programma. Ruim driekwart van deze uitgaven hebben betrekking op mobiliteit. In dit kader is in 2019 de "Netwerkennota Verkeer & Infrastructuur" vastgesteld en zijn in het kader van verduurzaming een aantal projecten uitgevoerd (Mobie, Slim laden). Op het gebied van economische ontwikkeling hebben we actief ingezet op het herontwikkelen /herinvullen van leegkomende kavels. Ook is in het kader van kennis en innovatie, samen met de Brightlands Campus Greenport Venlo, volop ingezet op het thema Agrofood. In 2019 is verder gewerkt aan het omgevingsplan Centrum, dat tevens dient als pilot voor de nieuwe Omgevingswet, en zijn onderzoeken gestart met betrekking tot de toekomst van De Brier.

Programma 4, Besturen:

Dit programma kostte in 2019 in totaal € 30 miljoen. Het merendeel van deze uitgaven betreft  salarissen. In 2019 zijn binnen dit programma de eigen Toekomstvisie 2030 ‘Venray loopt voorop’ vastgesteld en de Regiovisie (inclusief investeringsagenda en regiodeal) voorbereid.
Tevens is in 2019 gestart met de verdere uitwerking van het procesplan Duurzaamheid ‘Venray Vergroent’. Een voorbeeld hiervan is de vaststelling van de kaders voor de opwekking duurzame energie (KODE Venray). In 2019 is verder gewerkt aan de voorbereiding van de Omgevingswet. Ook is in 2019 het Informatiebeleidsplan (IBP) vastgesteld. De uitvoering ervan is inmiddels gestart. Samen met gemeente Horst aan de Maas is gewerkt aan het opstellen van een businesscase voor verdere samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering.

Onder de streep

In 2019 zijn ten opzichte van 2018 stappen gezet richting reëel begroten en rapporteren. Bij de tweede bestuursrapportage hebben budgetoverhevelingen plaatsgevonden en het financieel resultaat van deze rapportage is toegevoegd aan de algemene reserve. Dit in tegenstelling tot het jaar 2018 waar het resultaat van de tweede bestuursrapportage in het jaarrekening resultaat is gevloeid. Bij de tweede bestuursrapportage 2019 was een resultaat voorzien van
€ 338.563. Het uiteindelijke jaarrekeningresultaat bedraagt € 335.688. Dit is ten opzichte van de laatste jaren een trendbreuk. Enerzijds omdat het positief saldo veel lager is dan dat we de afgelopen jaren gewend waren. Anderzijds omdat ten opzichte van voorgaande jaren het uiteindelijke jaarrekeningresultaat vele malen dichterbij bij het afgegeven resultaat ten tijde van de tweede bestuursrapportage ligt.

PWC, de externe accountant, heeft de controle voor de jaarrekening 2019 nog niet afgerond. De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven volgens het verslag van bevindingen.

De Coronacrisis
In 2020 werden we wereldwijd geconfronteerd met de uitbraak van het coronavirus en de uiteindelijke gevolgen hiervan zijn nog steeds moeilijk te overzien. Dit verslag heeft weliswaar betrekking op het jaar 2019, maar de impact van het coronavirus zal dermate groot zijn, dat we hier toch aandacht aan willen besteden. Hoewel de financiële effecten onzeker en niet in zijn totaliteit te overzien zijn, willen we deze gebeurtenis na balansdatum nader toelichten in dit jaarverslag en de jaarrekening.
In paragraaf B Weerstandsvermogen, onderdeel 3 risico's, hebben we verwoord in welk perspectief het gepresenteerde weerstandsvermogen en de weerstandsratio moet worden gezien in relatie tot de impact die de coronacrisis gaat hebben.

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Venray.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/24/2020 09:46:57 met de export van 09/24/2020 09:37:05