Programmaverantwoording 2019

Paragrafen

Paragraaf F. Verbonden partijen

Paragraaf F. Verbonden partijen

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording zijn verbonden partijen organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De uitvoering van taken is voor de gemeente steeds complexer geworden. In toenemende mate moet een beroep worden gedaan op andere organisaties, waaraan zij taken uitbesteden, via inkoop of subsidie of via uitvoering door verbonden partijen.
De uitvoering van taken is voor de gemeente steeds complexer geworden. In toenemende mate moet een beroep worden gedaan op andere organisaties, waaraan zij taken uitbesteden, via inkoop of subsidie of via uitvoering door verbonden partijen.
Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de taken die zij door verbonden partijen laten uitvoeren. Het is daarom van belang dat de raad in het proces van begroting en verantwoording de benodigde informatie krijgt om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma’s en daarmee gepaard gaande risico’s te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording.
In de handreiking voor raadsleden (en griffiers) “grip op regionale samenwerking” zijn handvatten opgenomen om de kaderstellende en controlerende rol te kunnen blijven uitvoeren, daar waar de raad in samenwerkingsverbanden meer op afstand is komen te staan. Deze handreiking gebruiken wij als basis voor een evaluatie van verbonden partijen, met als doel om in onze verantwoording aan de gemeenteraad in het proces van begroting en verantwoording de benodigde informatie te verschaffen om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma’s en daarmee gepaard gaande risico’s te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording.
In 2018 hebben de gezamenlijke raden van Noord-Limburg opdracht gegeven om voor vijf gemeenschappelijke regelingen te komen tot een gezamenlijke reactie op de Kaderbrieven, een eerdere verzending stukken P&C-cyclus, centrale afspraken prijsindexering en loonstijgingen en
het realiseren van een verbeterde informatievoorziening. Dit betreffen Veiligheidsregio Limburg-Noord, Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord, Omnibuzz, Regionale UitvoeringsDienst Limburg-Noord en Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Venray coördineert de opdracht voor de veiligheidsregio Limburg-Noord. Inmiddels is het dashboard samenwerken gevuld en heeft is de reactie op de Kaderbrief gedeeld met de overige regiogemeentes.
In deze paragraaf nemen we de lijst verbonden partijen op. Er wordt een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën verbonden partijen:

  • Publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen tussen overheden)
  • Privaatrechtelijke (rechtspersonen)
  • Publiek-Private (samenwerkingsverband tussen overheid en private partij)

Wij hanteren een ruime interpretatie van de BBV-definitie. Hierin stellen we het materiële belang en de daaraan verbonden risico’s van de gemeente in een organisatie centraal en niet de formele begrenzing (letter van de wet). Daarom is o.a. een categorie “overige” toegevoegd. Welke samenwerkingsverbanden in deze categorie opgenomen moeten worden is nog niet eenduidig vastgelegd. In het kader van de geplande evaluatie van verbonden partijen zullen we dat scherp definiëren, zodat we tot een eenduidig en consistent overzicht komen.

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

1. Publiek

1.01

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Venlo

GR

DP23  DP11

1.02

Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West

Venray

GR

DP11

1.03

Euregio Rijn-Maas-Noord

Mönchengladbach

GR (Duits recht)

DP41

1.04

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Venlo

GR

DP11

1.05

Omnibuzz

Sittard

GR

  DP11

1.06

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Venray

GR

  DP23

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

2. Privaat

2.01

Bodemzorg Limburg BV

Maastricht

BV

  DP24

2.02

Toeristisch en Recreatief Platform Venray

Venray

Stichting

  DP32

2.03

Stichting Leisure Port

Venlo

Stichting

  DP32

2.04

NV Waterleiding Maatschappij Limburg

Maastricht

NV

  DP33

2.05

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Den Haag

NV

  DP44

2.06

Stichting Administratiekantoor Dataland

Gouda

Stichting

  DP43

2.07

Enexis Holding

Den Bosch

NV

  DP33

2.08

Verkoop Vennootschap BV

Den Bosch

BV

  DP44

2.09

Vordering op Enexis BV

Den Bosch

BV

  DP44

2.10

CBL Vennootschap BV

Den Bosch

BV

  DP44

2.11

CSV Amsterdam BV

Den Bosch

BV

  DP44

2.12

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

Den Bosch

BV

  DP44

2.13

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Venlo

Stichting

  DP32

2.14

Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord

Venlo

Stichting

DP23  DP11

2.15

Veilig Thuis

Venlo

Stichting

  DP11

2.16

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Maastricht

Vereniging

  DP22

2.17

Natuurnetwerk Gemeenten

Driebergen

Vereniging

  DP22

2.18

Venray Bloeit

Venray

Stichting

  DP32

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

3. Publiek-Privaat

3.01

Brabander - Aan den Heuvel

Venray

Publiek-Private Samenwerking

  DP21

3.02

Samenwerkingsovereenkomst "De Blakt"

Venray

Publiek-Private Samenwerking

DP32

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

4. Overige

4.01

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Venray

Bestuursovereenkomst

  DP33

4.02

Via Venray

Venray

Bestuursovereenkomst

  DP33

4.03

Regio Venlo

Venlo

Overlegorgaan

DP41 DP31 DP32

4.04

Werkplein Venlo-Venray

Venlo

Dienstverlening

  DP11

4.05

Werkbedrijf regio Limburg Noord

Venlo

Samenwerkingsovereenkomst

  DP11

4.06

RIEC

Maastricht

Netwerkorganisatie

  DP23

4.07

Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg

Venlo

Bestuursovereenkomst

  DP34

4.08

Samenwerking VTH Gennep-Venray

Venlo

Bestuursovereenkomst

  DP23

4.09

Toezicht- / handhavingsorganisatie Horst a/d Maas en Venray

Venray

GR

  DP23

4.10

Blueports Limburg

Maastricht

Samenwerkingsverband

  DP32

4.11

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg

Noord Limburg

GR

  DP11

1.01  Veiligheidsregio Limburg-Noord

Doel

Meerwaarde behalen in veiligheid en gezondheid van de burgers.

Participanten

De 15 gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg.

Openbaar belang

Het behartigen van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van:
a.   de brandweerzorg;
b.   de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
c.   de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
d.   het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen;
e.   het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio;
f.   de publieke gezondheid en de maatschappelijke zorg.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester en portefeuillehouder volksgezondheid.
De gemeente wordt in de bestuurscommissie GGD vertegenwoordigd door de portefeuillehouder volksgezondheid.
De gemeente wordt in de bestuurscommissie Veiligheid vertegenwoordigd door de burgemeester.

Financieel belang

De gemeente Venray betaalt aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord een bijdrage van € 4.745. 419 , gebaseerd op de begroting 2020 (ruim € 109 per inwoner).

Risico's

Overschrijding van het budget door VRLN.

Ontwikkelingen

Paraatheid brandweer:  het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023.Vrijwillige brandweerorganisatie: uitwerken van gevolgen van uitspraken van het Europese Hof.

Beleidsvoornemens

Uitvoering geven aan eerder vastgesteld beleid, ambitie en wettelijke taak bestaande uit:
a.   De vastgestelde besturingsfilosofie bestuurlijk vastgesteld door het algemeen bestuur in 2009;
b.   De Wet veiligheidsregio’s;
c.   De Wet publieke gezondheid;
d.   Uitvoering geven aan de wettelijke taak en ambitie op basis van het risicoprofiel van de regio en het gezondheidsprofiel van de regio.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
Tussentijdse voortgangsrapportages.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

47.054

2.809

nog niet bekend

2.965

Vreemd vermogen

50.702

nog niet bekend

53.634

Resultaat

110

98

nog niet bekend

-65

1.02  Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West

Doel

Uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray. Sinds 1 januari 2015 is de NLW een van de professionele partners bij het uitvoeren van de participatiewet.

Participanten

Gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray

Openbaar belang

Het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor met name diegenen die in de toetreding tot de arbeidsmarkt worden belemmerd.

Het op bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoeren dan wel doen uitvoeren van taken van en voor gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid. Primair betreft dit de taken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Daarnaast geldt dit ook voor andere onderdelen van de Participatiewet zoals nieuw beschut werken en de banenafspraak.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door (en is tevens voorzitter) portefeuillehouder Leven. De gemeente heeft als bestuurder van het werkvoorzieningsschap zeggenschap over de inhoudelijke dienstverlening van de NLW-Groep NV en als aandeelhouder zeggenschap over de bedrijfseconomische aspecten van de NLW-Groep NV.

Financieel belang

In de meest actuele prognoses van de NLW (o.b.v. de participatiewet) wordt uitgegaan van een scenario waarbij er een structureel exploitatietekort zal ontstaan bij de NLW organisatie wat door de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling wordt bekostigd. De bijdrage en prognoses zijn verwerkt in de begroting van de gemeente Venray.

Gemeentelijke bijdrage in de exploitatie en de bestuurskosten: € 304.000 (2019)
Een verstrekte geldlening € 1.695.000.

Risico's

Terugbetalen geldlening, afname van de Rijkssubsidie ten behoeve van de SW en tekorten in de exploitatie van de NLW.

Ontwikkelingen

De rol en positionering van de NLW binnen het speelveld van de Participatiewet wordt steeds duidelijker. De NLW transformeert zich naar een maatschappelijk werkbedrijf waarin ontwikkeling van mensen centraal staat. De ambitie ligt op het ontwikkelen van inwoners, gericht op een regulier dienstverband. De dienstverlening wordt hier continu op aangepast. In 2019 is gestart met een herijking van de visie. Dit traject wordt in 2020 afgerond. Verder is in 2019 de transitie afgerond. Verantwoording hierover heeft aan college en raad plaatsgevonden.

Beleidsvoornemens

Binnen de (financiële) kaders uitvoering geven aan de Wsw en gedeeltelijke invulling geven aan de Participatiewet.

Rapportages

Begroting en jaarrekening
Per kwartaal wordt gerapporteerd over de voortgang.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

5.856

113

nog niet bekend

108

Vreemd vermogen

5.743

nog niet bekend

5.458

Resultaat

-12

-5

nog niet bekend

0

1.03  Euregio Rijn-Maas-Noord

Doel

Stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen de leden, in het bijzonder op de volgende gebieden: economische ontwikkeling, opleiding en onderwijs, menselijk potentieel, verkeer en vervoer, technologie en innovatie, ruimtelijke ordening, cultuur en sport, toerisme en recreatie, milieubescherming en afvalverwerking, natuurbehoud, rampenbestrijding, communicatie, openbare orde en veiligheid.

Participanten

Van de euregio rijn-maas-noord maken tegenwoordig 29 leden deel uit.
In het Nederlandse deel van de euregio zijn dat de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Peel en Maas, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en de Kamer van Koophandel.

Aan Duitse kant gaat het naast de Landeshauptstadt Düsseldorf om de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de gemeenten Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Nettetal, Wassenberg en Wegberg, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in Duisburg.

Openbaar belang

Het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking en belangenbehartiging van de regio binnen het cohesiebeleid van Europa. Via de euregio heeft Venray invloed op de benutting van een van de grootste Europese Programma’s, te weten het INTERREG A programma. De euregio’s langs de grens voeren hierover het programmamanagement

Bestuurlijk belang

Ledenvergadering: burgemeester, pfh Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen en de pfh Sociale zaken, jeugd en Leefbaarheid.
Dagelijks bestuur: burgemeester
Commissie Interreg (Ausschuss): burgemeester en pfh Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit
Commissie Economie en Toerisme: pfh Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen
Commissie Sociale Aangelegenheden, Cultuur en Sport: pfh Sociale zaken, Jeugd en Leefbaarheid
Commissie Openbare Orde en Veiligheid: burgemeester
Commissie Arbeismarkt en Onderwijs: pfh Onderwijs, Ruimtelijke planning en Middelen
Commissie ruimtelijke Ordening, Infrastructuur, Mobiliteit en Energie: pfh Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit.

Financieel belang

€10.320 (3 zetels à € 3.440).

Risico's

geen

Ontwikkelingen

De Euregio herijkt momenteel haar Euregio visie. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw Interreg Programma, Interreg VI. Venray participeert namens Greenport Regio Venlo in een aantal Interreg projecten (Interreg V), m.b.t. het thema Agrofood): •   AGROPOLE - samenwerkingsproject Venray (Greenport Regio Venlo), Agribusiness Region  Niederrhein en Brighlandscampus Greenport Venlo met als doel het samenbrengen van ondernemers in de agrofood keten, business development.•   Food protects (stimuleren van innovatie bij MKB in Euregio, deelname in cluster biomassa: verwaarding van biomass (rest)stromen)•   Agro Cross Borders (stimuleren grensoverschrijdende netwerken en samenwerking in agrofoodketen door div. thema bijeenkomsten); opstart voor AgropoleThema Arbeidsmarkt en onderwijs•   Highpotentials Crossing Borders (uitwisseling van Duits-Nederlandse studenten en werkgevers aan de andere zijde grens, Venray participeert als één van de mentoren in dit programma)Thema Duurzaamheid en circulaire economie:•   Bioeconomy netwerk (gericht op clustering van bedrijven en ideeën op gebied van biomassa uit  industrie / levensmiddelen, diervoeder en afvalverwerking)

Beleidsvoornemens

Rapportages

Begroting en jaarrekening
2 keer per jaar aan het college ter voorbereiding op de (leden-) vergadering en standpuntbepaling van onze vertegenwoordiging. De raad wordt daarvan in kennis gesteld.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

445

381

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

505

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

32

32

Niet bekend

Niet bekend

1.04  Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Doel

Realiseren van kwantitatieve en kwalitatieve schaalvoordelen voor deelnemende gemeenten. Gericht op inkoop producten en diensten. Daartoe binnen de eerste module het realiseren van een slagvaardige, deskundige en efficiënte uitvoeringsorganisatie.

Participanten

De gemeenten: Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Gennep, Beesel, Bergen en Venlo.

Openbaar belang

Behartigen belangen deelnemende gemeentes m.b.t. uitvoerende taken met betrekking tot de inkoop op de terreinen Jeugd, Participatie en Wmo. Vooralsnog gericht op het aanbieden, aanbesteden en inkopen van producten en diensten (Regionaal Bureau Opdrachtgeven = RBO).

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Leven.

Financieel belang

Bijdrage o.b.v. het aantal inwoners. Voor 2020 betreft het gemeentelijke aandeel in de MGRSDLN/ RBO bedrijfsvoeringskosten voor Venray € 251.735 (excl. BTW). Het BTW aspect kan teruggevorderd worden via het BTW compensatiefonds.

Risico's

Grip op contracten: In het kader van het ontwikkelplan MGR worden stappen genomen om het leveranciersmanagement verder te professionaliseren. Daarnaast wordt ook meer sturingsinformatie ontsloten.

Ontwikkelingen

De MGR is op 1 november 2014 gestart en heeft als eerste module het Regionaal bureau opdrachtnemen. Begin 2017 is een ontwikkelplan vastgesteld dat duidelijkheid geeft over de koers voor de komende jaren en de rolverdeling tussen gemeenten en MGR.De richting waarin de samenwerking zich verder ontwikkelt bestaat uit een tweetal ontwikkelingen:1. Ontsluiting inkoopcyclus2. Professionalisering inkoopfunctie Afgelopen jaar is het leveranciersmanagement verder uitgebreid. Meer aanbieders maken onderdeel uit van het leveranciersmanagement. De komende jaren wordt dit verder uitgerold. Daarnaast is een dashboard ontwikkeld ter ondersteuning.

Beleidsvoornemens

De MGR en meer specifiek het Inkoopbureau zijn een uitvoeringsorgaan. Beleid vindt plaats bij de gemeenten.

Rapportages

Begroting, jaarverslag en bestuursrapportage.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

962

0

nog niet bekend

Vreemd vermogen

1.208

nog niet bekend

Resultaat

200

364

nog niet bekend

0

1.05  Omnibuzz

Doel

Realiseren van voordelen om gezamenlijk het doelgroepenvervoer in te kopen en uit te voeren.

Participanten

30 gemeenten in Limburg (met uitzondering van Mook en Middelaar).

Openbaar belang

Houdt toezicht op gemeenschappelijke regeling vervoer.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder Anne Thielen.

Financieel belang

Uitvoeringskosten van het vervoer komen voor rekening van de afzonderlijke gemeenten. Voor Venray is dit voor 2020 begroot op € 538.814
De regie/planningskosten en de bedrijfsvoeringskosten worden voor de helft verdeeld over het aantal inwoners per gemeente en voor de helft naar rato van het aantal pashouders per gemeente. De regie/planningskosten en de bedrijfsvoeringskosten worden voor 2020 begroot op € 94.414. Voor het opvangen van financiële risico’s wordt per gemeente een bedrag gestort. Voor Venray is dat eenmalig € 43.767. Dit wordt jaarlijks in rekening gebracht en dit is een bedrag van € 1.970.

Risico's

Door toename van het vervoersvolume kan het zijn dat de kosten hoger uitvallen dan begroot. Dit verlies kan opgevangen worden door het hierboven genoemde bedrag van € 43.767.

Ontwikkelingen

De GR is op 11 mei 2016 van start gegaan. In eerste instantie is alleen het Wmo-vervoer opgenomen in de GR. In latere jaren sluiten het vervoer naar dagbesteding, in het kader van de jeugdwet en het leerlingenvervoer aan.

Beleidsvoornemens

De GR is een uitvoeringsorgaan. Het beleid ligt bij de gemeente.

Rapportages

Begroting, jaarverslag en bestuursrapportage.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

828

1.100

nog niet bekend

921

Vreemd vermogen

2.191

nog niet bekend

522

Resultaat

633

179

nog niet bekend

0

1.06  Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Doel

De uitvoering van de taken van vergunningverlening, toezicht of handhaving van de gemeentelijke organisatie voldoet aan landelijk, door de RUD en door de gemeente bepaald kwaliteitsniveau.

Participanten

15 Noord- en Midden Limburgse gemeenten en de provincie behorend tot de (Veiligheids-)regio Limburg Noord (Noord- en Midden-Limburg).

Openbaar belang

Verbeteren en borgen van kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving

Bestuurlijk belang

Verbetering dienstverlening bij de uitvoering van gemeentelijke vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken. Afstemming van de uitvoering van de VTH-taken in de RUD-regio

Financieel belang

Kosten van de organisatie van de RUD Limburg Noord worden verdeeld over de deelnemende gemeenten en provincie Limburg o.b.v. het aantal inwoners. In de begroting zijn zowel de organisatie- en uitvoeringskosten van RUD Limburg Noord als de uitvoeringskosten van de Uitvoeringseenheid Roermond opgenomen. De uitvoeringseenheid voert voor de gemeenten de VTH-taken bij voormalige provinciale inrichtingen uit.

Risico's

De RUD-samenwerking is gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam. Er is geen reserve opgenomen in de RUD-begroting. Tekorten komen voor rekening van de partners.

Ontwikkelingen

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft grote invloed op het takenpakket en de werkwijze. Naar verwachting treedt dan ook de Wet private kwaliteitsborging in werking. Deze wetten zijn van invloed op het takenpakket van de VTH. Op basis van een evaluatie kunnen de ambities van de RUD LN herijkt worden. Dit is van invloed op werkwijzen en mogelijkerwijs het takenpakket van de RUD LN.

Beleidsvoornemens

De RUD Limburg Noord heeft de ambitie om door te groeien tot gesprekspartner en regisseur van het uitvoeringsproces van de VTH-taken. De RUD streeft ook naar het borgen van de kwaliteit bij de uitvoering van de VTH-taken.

Rapportages

De RUD Limburg Noord stelt een (meerjaren)begroting en een jaarrekening op. De deelnemende gemeenten en provincie Limburg kunnen zienswijzen indienen op de ontwerpbegroting. De RUD legt na afloop van het jaar een rapportage en evaluatie van de uitvoering van de VTH-taken door de RUD LN voor aan de partners.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

334

nog niet bekend

148

Vreemd vermogen

1.372

nog niet bekend

1372

Resultaat

N.v.t.

0

nog niet bekend

0

2.01  Bodemzorg Limburg BV

Doel

Beheren en beheersen van afgewerkte stortplaatsen in Limburg, d.m.v. duurzaam onderhouden, inrichten en zo nodig herstellen van (milieubeschermende) voorzieningen. Bodemzorg Limburg BV is een beheerorganisatie zonder winstoogmerk, die handelt onder de naam Bodemzorg Limburg. Bodemzorg Limburg is verantwoordelijk voor de nazorg van locaties die zijn gesloten vóór 1 september 1996 en die formeel door gemeenten zijn overgedragen aan Bodemzorg Limburg.

Participanten

Alle Limburgse gemeenten zijn aandeelhouder.

Openbaar belang

Bevorderen van een gezond milieu.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Openbare Ruimte

Financieel belang

De gemeente bezit 950 (1,727%) van in totaal 55.280 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 390.

Ontwikkelingen

Bodemzorg Limburg zoekt actief naar mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Daarbij dient als uitgangspunt dat de nieuwe activiteiten het beleid van de overheid ondersteunen. Ook is de vennootschap met ingang van 2016 vennootschapsbelastingplichtig geworden, echter er is een verzoek bij de Belastingdienst tot vrijstelling van deze plicht. De verwachting is dat deze vrijstelling nagenoeg geheel wordt toegekend. Met Bodemzorg Limburg is een koopovereenkomst en een intentieovereenkomst gesloten. De koopovereenkomst heeft betrekking op de verkoop van de voormalige stortplaats Venrays Broek. De intentieovereenkomst heeft betrekking op een gezamenlijk onderzoek, maar Bodemzorg is in de lead, naar de realisatie van zonnepanelen op de voormalige stortplaats. Uit het gezamenlijk onderzoek moet blijken of er ene betaling gedaan wordt aan de gemeente voor de grond. Daarom passeert de akte van levering van de grond niet voordat het onderzoek is afgerond en is de koopovereenkomst nog aan wijziging onderhevig voor wat betreft de koopsom. Het onderzoek naar de realisatie van zonnepanelen en de financiële gevolgen daarvan is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat in 2020 de grond in eigendom kan worden overgedragen aan Bodemzorg.

Beleidsvoornemens

De Provincie Limburg voert al geruime tijd onderzoek uit de naar de effecten van circa 400 voormalige stortlocaties (NAVOS-locaties) op de omgeving. Hierbij wordt gekeken naar de verspreidingsrisico’s van eventueel aanwezige grondwaterverontreinigingen. Uit dit onderzoek komen locaties naar voren waar mogelijk specifieke nazorg noodzakelijk is.  Op basis hiervan kan door de betreffende gemeente gekozen worden om de locatie (en de risico’s) over te dragen aan Bodemzorg Limburg. In de aandeelhoudersvergadering is nogmaals afgesproken dat alle gemeenten z.s.m. dienen aan te geven of er nog gesloten stortplaatsen zijn die voor nazorg overgedragen zouden moeten worden. Een en ander is ook afhankelijk van de afronding van de beoordeling van NAVOS-locaties door de provincie. Verder wordt met de gemeenten waar een dergelijke locatie ligt, bekeken of er behoefte is een locatie na de overdracht voor specifieke doeleinden in te richten (bijv. de aanleg van een mountainbike route of de plaatsing van zonnepanelen).

Rapportages

Jaarrekening
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

27.427

1.890

5.474 (voorlopig)

1.900

Vreemd vermogen

28.065

28.000 (voorlopig)

28.600

Resultaat

643

-1.962

3.584 (voorlopig)

200

2.02  Toeristisch en Recreatief Platform Venray

Doel

Toeristische Promotie van Venray

Participanten

Toeristisch-Recreatief Platform Venray, VVV, recreatieve ondernemers, gemeente Venray

Openbaar belang

Verzorgt de lokale promotie van Venray

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het Algemeen Bestuur van de stichting vertegenwoordigd door portefeuillehouder Werken, Jan Loonen.

Financieel belang

De gemeente subsidieert het Toeristisch en Recreatief Platform Venray

Risico's

Zijn nihil. Samen met recreatieve ondernemers stuurt de gemeente het dagelijks bestuur aan.

Ontwikkelingen

Het TRPV is het afgelopen jaar sterk geprofessionaliseerd. Het bestuur van het TRPV wordt door een deelnemersraad aangestuurd. Belangrijkste ontwikkeling is versterking promotie van Venray door inzet gerichte campagne. Tevens zal met behulp van cofinanciering van de Provincie Limburg herdenkingstoerisme samen met ondernemers ontwikkeld worden.

Beleidsvoornemens

Nieuw plan van aanpak promotie en marketing activiteiten. Afbouw I-punten. Uitgeven wandelkaart, platformfolder, uitvoering Masterplan Recreatieve Routes, vormgeven van herdenkingstoerisme ( een betere verbinding tussen dag- en verblijfsrecreatie.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

29

29

Niet bekend

Vreemd vermogen

29

Niet bekend

Resultaat

61

58

Niet bekend

2.03  Stichting Leisure Port

Doel

Ontwikkeling en marketing van het toerisme en de recreatie in Noord-Limburg.

Participanten

Gemeenten en toeristische platforms in Noord-Limburg en gemeente Leudal.

Openbaar belang

Bevorderen economische ontwikkeling door aantrekken bezoekers en bestedingen in de vrijetijdseconomie in Noord-Limburg.

Bestuurlijk belang

De gemeenten zijn niet bestuurlijk vertegenwoordigd in de stichting.
De regiogemeentes hebben samen drie vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen.

Financieel belang

De bijdrage van de gemeente is jaarlijks ca. € 60.000.

Risico's

De Stichting LeisurePort is geliquideerd in juni 2019 en zal in deze jaarrekening dan ook voor de laatste keer als verbonden partij worden opgenomen. Team Noord is een samenwerkingsverband van gemeenten met ondernemers die nu een plan van aanpak opstellen om in 2020 ter hand te nemen.

Ontwikkelingen

Een nieuwe regiomarketing is in ontwikkeling in samenhang met de marketing van de Provincie en in samenhang met de toeristische platforms.

Beleidsvoornemens

Team Noord haakt aan bij de Provinciale DMO ontwikkelingen en bij het Actieprogramma VTE. De nieuwe strategie rondom regionmarkting moet meetbaar zijn.

Rapportages

Begroting en jaarrekening. De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

0

0

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

0

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

0

0

N.v.t.

N.v.t.

2.04  NV Waterleiding Maatschappij Limburg

Doel

Het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheids-)instellingen in Venray.

Participanten

Limburgse gemeenten en provincie Limburg.

Openbaar belang

Het als gemeentelijk intermediair:

  • bevorderen dat zoveel mogelijk panden op de openbare nutsvoorzieningen zijn of kunnen worden aangesloten;
  • het verzorgen van de watervoorziening aan de ingezetenen van de gemeente.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Besturen, Martijn van der Putten.

Financieel belang

De gemeente bezit 15 (3%) van in totaal 500 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 68.070
WML keert geen dividend uit.

Ontwikkelingen

-

Beleidsvoornemens

-

Rapportages

Jaarrekening.
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

377.182

209.386

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

?

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

8.444

6.235

Niet bekend

Niet bekend

2.05  NV Bank Nederlandse Gemeenten

Doel

Duurzaam bijdragen aan het laag houden van (financierings)kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Participanten

Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.

Openbaar belang

Bank voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang, die bijdraagt aan het duurzaam laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Besturen, Martijn van der Putten.

Financieel belang

De gemeente bezit 54.202 (0,0973%) van in totaal 55.690.720 gestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 135.505.
Het in de begroting 2020 - 2023 geraamde dividend bedraagt € 154.476 per jaar. Gezien de sterke daling van de nettowinst na belastingen wordt het dividend bij de kadernota/eerste bestuursrapportage verlaagd.

Ontwikkelingen

Over 2019 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van EUR 163 miljoen (2018: EUR 337 miljoen).

Beleidsvoornemens

Gezien de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten vindt de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2020. De lage langlopende rente zal een drukkend effect hebben op de ontwikkeling van het renteresultaat.

Rapportages

Jaarrekening.
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

135.056 mln.

4.991 mln.

4.887 mln.

Niet bekend

Vreemd vermogen

132.518 mln.

144.802 mln.

Niet bekend

Resultaat

393 mln.

337 mln.

163 mln.

Niet bekend

2.06  Stichting Administratiekantoor Dataland

Doel

Kwalitatief goede gemeentelijke vastgoed(gerelateerde) informatie

Participanten

Gemeenten

Openbaar belang

Ontzorgt, ondersteunt en faciliteert gemeenten op het gebied van Geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, oftewel objectinformatie.

Bestuurlijk belang

Venray is certificaathouder en heeft indirect medezeggenschap over Dataland.

Financieel belang

De gemeente bezit 18.615 (0,384%) certificaten ad € 0,10 per certificaat van in totaal 4.851.881 certificaten

Risico's

Boekwaarde certificaten ad € 1.861.

Ontwikkelingen

In 2018 dreigden liquiditeitsproblemen te ontstaan. In 2019 zijn kostenbesparingen doorgevoerd, waarmee de exploitatie weer positief is geworden. Dataland heeft met het Kadaster afspraken gemaakt om de meeste functionaliteiten over te nemen. Voor het overnemen van de resterende taken worden gesprekken gevoerd met potentiële partijen.

Beleidsvoornemens

Dataland beëindigt haar werkzaamheden per 1-1-2022

Rapportages

Nieuwe ontwikkelingen , jaarverslagen en jaarstukken worden in het PO, indien nodig, besproken. Afweging vindt plaats door de beleidsmedewerker belastingen/WOZ.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

522

112

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

463

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

-96

-638

Niet bekend

112

2.07  Enexis Holding

Doel

Behartigen van de publieke belangen m.b.t. het beheer van het energienetwerk door Enexis.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Verzorgen van energievoorziening (elektriciteit en gas).

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Besturen.

Financieel belang

De gemeente bezit 370.845 (0,25%) van in totaal 149.682.196 volgestorte aandelen met een boekwaarde van € 200.064.

Risico's

Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).
De aandeelhouders lopen het risico (een deel van) de boekwaarde te moeten afwaarderen. Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.

Ontwikkelingen

Binnen de aandeelhouderscommissie van Enexis zijn in de 2de helft van 2019 de financiële gevolgen van het Energieakkoord en de daaruit voortvloeiende energietransitie aan de orde geweest. De energietransitie brengt uitdagingen met zich mee voor zowel Enexis zelf, als voor de aandeelhoudende overheden. In dat kader ziet Enexis zich o.a. genoodzaakt, om haar aandeelhouders een financiële injectie van in totaal 500 miljoen euro te vragen in 2020 e.v.

Beleidsvoornemens

-

Rapportages

Jaarrekening en halfjaarlijkse rapportage.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

3.860

4.024

4.112

4.021

Vreemd vermogen

3.691

4.146

3.691

Resultaat

207

319

210

200

2.08  Verkoop Vennootschap BV

Doel

Afwikkelen rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopovereenkomst van Essent NV.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Afwikkeling van juridische, fiscale claims die voortvloeien uit de verkoop van Essent-aandelen. De BV treedt op als vertegenwoordiger van de ex-aandeelhouders Essent:
1.   Bij de afwikkeling van contractuele verplichtingen.
2.   Het beheer van escrow (garantie)gelden.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Besturen, Martijn van der Putten.

Financieel belang

De gemeente bezit 4.955 (0,25%) van in totaal 2.000.000 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 50.
Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

Ontwikkelingen

Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap.

Beleidsvoornemens

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 april 2020 zal het bestuur van de vennootschap een voorstel besluit voor vereffening en definitieve ontbinding aan de aandeelhouders voorleggen.

Rapportages

Jaarrekening

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

20

113

71

5

Vreemd vermogen

57

16

0

Resultaat

-13

-38

-41

-50

2.09  Vordering op Enexis BV

Doel

Beheren aandeelhouderslening aan Enexis BV.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Afwikkeling van juridische, fiscale claims die voortvloeien uit de verkoop van Essent-aandelen. De BV beheert een vordering namens de ex-aandeelhouders op Enexis BV. De vordering is ontstaan door een herstructurering op grond van de Wet Onafhankelijk Netbeheer. Hierbij is de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep verkocht en overgedragen aan Enexis BV tegen de geschatte fair market value. Dit is gefinancierd middels een lening van Essent NV, Bij de verkoop van Essent NV aan RWE is de vordering niet overgegaan, maar overgedragen aan de ex-aandeelhouders. Dit betrof nog een bedrag van € 350 mln..

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Besturen, Martijn van der Putten.

Financieel belang

De gemeente bezit 4.955 (0,25%) van in totaal 2.000.000 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 50.
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2.:81 BW.

Ontwikkelingen

Op 30 september heeft Enexis Holding NV aan Vordering op Enexis BV en vervolgens Vordering op Enexis BV aan haar aandeelhouders de laatste tranche (tranche D) van € 350 miljoen afgelost. De lening is na aflossing van deze laatste tranche in zijn geheel afgelost. Aangezien na aflossing van de gehele lening, de doelstellingen van Vordering op Enexis BV geheel zijn volbracht, zal het bestuur de ontbinding van deze vennootschap gaan voorbereiden. De huidige planning is dat het besluit tot financiële vereffening en definitieve ontbinding in de Algemene Vergadering van 9 april 2020 zal worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

Beleidsvoornemens

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 april 2020 zal het bestuur van de
vennootschap een voorstel besluit voor vereffening en definitieve ontbinding aan de aandeelhouders
voorleggen.

Rapportages

Jaarrekening

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

356.320

-2

-8.819

Niet bekend

Vreemd vermogen

356.324

9.083

Niet bekend

Resultaat

-10

-11

6.529

-15

2.10  CBL Vennootschap BV

Doel

De functie van deze vennootschap was de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als ‘doorgeefluik’ voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds.
Voor zover na beëindiging van alle CBL’s  (Cross Border Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingsvergoedingen nog geld was overgebleven in het CBL Escrow Fonds, is het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Het CBL Fonds bevat nog middelen om eventuele voortijdige beëindigingsvergoedingen van de leasecontracten, die onderdeel uitmaakten van de aandelen verkoop, te betalen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Besturen, Martijn van der Putten.

Financieel belang

De gemeente bezit 4.955 (0,25%) van in totaal 2.000.000 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 50
Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal € 20.000), art 2.:81 BW.

Ontwikkelingen

Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd.

Beleidsvoornemens

Ondanks dat het CBL Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 april 2020 zal het bestuur van de vennootschap een voorstel voor vereffening en definitieve ontbinding aan de aandeelhouders voorleggen.

Rapportages

Jaarrekening.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

17

138

125

90

Vreemd vermogen

21

5

Niet bekend

Resultaat

0

-9

-12

-25

2.11  CSV Amsterdam BV

Doel

1. Het namens de verkopende aandeelhouders van Essent voeren van een eventuele schadeclaimprocedure tegen de Staat als gevolg van de WON.
2. Namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaimprocedures voeren tegen Recycleco BV (hierna Waterland).
3. Het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

In 2014 is de naam van de vennootschap gewijzigd waarna het openbaar belang louter nog de onder ‘doel’ geformuleerde zaken dient.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Besturen, Martijn van der Putten.

Financieel belang

De gemeente bezit 4.955 (0,25%) van in totaal 2.000.000 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 50.
Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag (EUR 13,5 mln.) op de escrow-rekening. Momenteel is er een bedrag van € 5.464.217, - uitbetaald aan Waterland ten laste van de escrow-rekening, en is er een bedrag van € 3.406.063 terugbetaald door Waterland in verband met belastingteruggave. De terugbetaling is niet verrekend met de escrow, waardoor het risico nu is afgenomen tot een maximum van € 8.035.783, - en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2.:81 BW.

Ontwikkelingen

In juni 2016 is een compromis bereikt tussen Waterland en de vennootschap voor een bedrag van € 5.464.217 over de belastingclaims tot en met de periode waarin Attero integraal onderdeel, als Essent Milieu, uitmaakte van de Essent-organisatie. Het bedrag is betaald uit het escrow fonds van € 13,5 miljoen. Daarnaast is door Attero een bedrag betaald aan de vennootschap van EUR 3.406.063 voor de (eventuele) belastingteruggaven over deze periode. Het bedrag is toegevoegd aan de overige reserves van de vennootschap. Het resterend vermogen op de escrow-rekening is € 8.035.783, - . De escrow-rekening wordt aangehouden bij de notaris. De verkopende aandeelhouders en Waterland zijn niet zonder meer gerechtigd tot het voornoemde bij een notaris in escrow gestorte bedrag. De verkopende aandeelhouders en Waterland hebben enkel een voorwaardelijke aanspraak op dat bedrag. Zodra aan de in de escrow overeenkomst opgenomen voorwaarden is voldaan, zal de notaris het desbetreffende bedrag betalen aan hetzij de CSV Amsterdam B.V. (ten gunste van de verkopende aandeelhouders van Attero), hetzij aan Waterland. Het in escrow gestorte bedrag maakt geen onderdeel van de balans van CSV Amsterdam B.V.

Beleidsvoornemens

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend.
Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 april 2020 zal het bestuur van de
vennootschap een voorstel besluit voor het schikken voor de afwikkeling van alle uitstaande claims aan
de aandeelhouders voorleggen.
In deze schikking is tevens geregeld dat de vennootschap de bezwaarprocedure van Attero met
betrekking tot de afvalstoffenheffing voorlopig tegen de Belastingdienst zal voorzetten.
Na (eventuele voortijdige) beëindiging van deze procedure zal het bestuur een voorstel besluit aan de
aandeelhouders voor vereffening en definitieve ontbinding van de vennootschap kunnen voorleggen.

Rapportages

Jaarrekening.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

64

749

452

530

Vreemd vermogen

68

84

Niet bekend

Resultaat

-100

-121

-294

-150

2.12  Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

Doel

Afwikkelen resterende rechten en plichten uit de verkoop van o.a. de aandelen Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland; m.n. die voortvloeien uit het (aanvullend) convenant met de Staat.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Afwikkeling van rechten en plichten.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Besturen, Martijn van der Putten.

Financieel belang

De gemeente bezit 370.845 (0,25%) van in totaal 149.682.196 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 3.708.
Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW).

Ontwikkelingen

Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ. Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Beleidsvoornemens

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd. Het doel is dat de vennootschap voor eind 2020 zal kunnen worden ontbonden.

Rapportages

Jaarrekening en begroting.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

18

1.606

1.590

1.595

Vreemd vermogen

23

455

Niet bekend

Resultaat

-10

-15

-15

-30

2.13  BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Doel

Aanleggen en exploiteren businesspark Greenport Venlo plus 30 ha. nieuw bedrijventerrein in Venray (Klaver 15).

Participanten

De gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Venlo en de Provincie Limburg.

Openbaar belang

Het creëren van een regionale economische impuls door middel van het gezamenlijk aanleggen en exploiteren van een hoogwaardig businesspark inclusief de ontwikkeling van 30 ha. uitgeefbaar bedrijventerrein op grondgebied van Venray.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur (AB) vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen of de Burgemeester
Portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen vertegenwoordigt de gemeente Venray in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA).

Financieel belang

Het belang van de gemeente Venray in de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is 5,4%.
De horizon is met 3 jaar verkort tot 2035 en de exploitatie sluit met een geprognosticeerd positief resultaat. De begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2035 zijn door de Raad van Commissarissen en aandeelhouders goedgekeurd in het vierde kwartaal 2019 goedgekeurd.

Risico's

Het risicoprofiel van de grondexploitatie is in de loop van 2019 nagenoeg gelijk gebleven. Periodiek zal door het ontwikkelbedrijf monitoring van de risico’s plaatsvinden. Om eventuele risico’s voor Venray (5,4% van het uiteindelijke resultaat) in de toekomst te kunnen opvangen is ervoor gekozen om binnen het grondbedrijf van Venray een reserve te vormen die gevoed gaat worden uit het jaarlijks te verkrijgen rendement (2%)op het ingebrachte eigen vermogen evenals het surplus op het ingebrachte vreemd vermogen. De derde uitkering van dividend aan de aandeelhouders (over het jaar 2019) vindt plaats in het voorjaar van 2020.

Ontwikkelingen

In december 2016 hebben de raden van de vijf deelnemende gemeenten ingestemd met de vervlechting van de (grond) exploitaties van DCGV, TPN, VGP, Villa Flora en de Innovatoren. Als gevolg van deze vervlechting is de gemeenschappelijke regeling beëindigd en is één nieuw ontwikkelbedrijf ontstaan met aan de ene kant de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (aandeelhouders zijn de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo, Venray en de Provincie Limburg) en aan de andere kant een BV/CV Campus Vastgoed Greenport Venlo (aandeelhouders zijn de gemeente Venlo en de Provincie Limburg). De gemeenten Gennep en Peel en Maas hebben besloten om geen deel uit te maken van het nieuwe samenwerkingsverband en treden daarmee uit. Dit heeft ertoe geleid dat een deel van het gebied is omgevormd naar de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (aandeel Venray 5,4%) en een deel is omgevormd naar de CV/BV Campus Vastgoed (Venray is hier geen aandeelhouder in).Per 1-1-2017 is het nieuwe ontwikkelbedrijf operationeel. De acquisitie van nieuwe bedrijven verloopt voortvarend in 2019. De grondomzet is fors hoger dan in de begroting van het Ontwikkelbedrijf opgenomen. In 2019 is ook voortgang gemaakt met de in het kader van de vervlechtingsoperatie overeengekomen ontwikkeling van 30 ha. nieuw bedrijventerrein op het grondgebied van de gemeente Venray, Klaver 15. De procedure voor het opstellen van het bestemmingsplan wordt momenteel doorlopen. De verwachting is dat deze in het 3e of 4e kwartaal van 2020 aan de raad ter besluitvorming kan worden voorgelegd.

Beleidsvoornemens

N.v.t.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd. Tevens worden de kwartaalrapportages van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo vertrouwelijk toegezonden aan college en raad.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

Niet bekend

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

Niet bekend

N.v.t.

Resultaat

12.036

4.600

Niet bekend

9.325

2.14  Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord

Doel

Ondersteuning bieden op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid.

Participanten

Voor taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.
Voor taken jeugd en veiligheid, Top-X en multicomplexe casuïstiek, nazorg ex-gedetineerden de gemeenten in Noord-Limburg (minus Mook en Middelaar op onderdelen)
Overige participanten zijn politie, openbaar ministerie, DJI, Vincent van Gogh, Bureau Jeugdzorg, 3RO, UWV, William Schrikker Groep, Leger des Heils, Koraal Groep, Mutsaersstichting, Moveoo, Raad voor de Kinderbescherming, De Rooyse Wissel, Veilig Thuis, Veiligheidsregio Limburg Noord.

Openbaar belang

Biedt ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid.

Bestuurlijk belang

Vanuit optiek veiligheid wordt de gemeente Venray vertegenwoordigd in de stuurgroep door de burgemeester van Venlo. Vanuit optiek zorg/welzijn/jeugd wordt de gemeente Venray vertegenwoordigd in de stuurgroep door de wethouder van de gemeente Venray in de rol als voorzitter van het regionaal portefeuillehoudersoverleg. Besluitvorming vindt - op voordracht van stuurgroep - lokaal plaats.

Financieel belang

Gemeente Venray betaalt jaarlijks een bijdrage. Op de bijdrage 2019 worden in elk geval de kosten in mindering gebracht die lokaal gemaakt zijn ten behoeve van lokale inhuur procesregie. Voor de bijdrage 2020 is het college gevraagd om een bijdrage te reserveren, die vergelijkbaar is met de bijdrage 2019.

Risico's

Een onderzoek naar de Limburgse Veiligheidshuizen heeft in het 2e kwartaal 2019 geresulteerd in een verdiepend onderzoek naar het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord. De uitkomst van dit verdiepende onderzoek heeft ingrijpende consequenties gehad voor het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord, waardoor het in een impasse is geraakt. Bestuurlijk is de wens uitgesproken om te komen tot een hernieuwd Zorg- en Veiligheidshuis.

Ontwikkelingen

Het onderzoek, zoals uitgevoerd in het 2e kwartaal 2019 door SQALE, heeft tot gevolg gehad dat het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord medio 2019 in een impasse is geraakt. Eind 2019 zijn er afspraken gemaakt om voor de korte termijn de bovenlokale taken overeind te kunnen houden. Daarnaast is bestuurlijk de wens uitgesproken om te komen tot een hernieuwd Zorg- en Veiligheidshuis. Hiertoe wordt een kwartiermaker aangesteld. De financiële consequenties zijn op dit moment niet te overzien. Overigens zijn de taken in relatie tot jeugd (voorzitterschap beschermingstafel) en coördinatie op nazorg ex-gedetineerden onveranderd uitgevoerd in 2019.

Beleidsvoornemens

Komen tot een hernieuwd Zorg- en Veiligheidshuis.  

Rapportages

Jaarverslag en jaarrekening.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

2.15  Veilig Thuis

Doel

 Ondersteuning bieden op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid.

Participanten

Bureau Jeugdzorg en alle gemeentes in Noord- en Midden Limburg.

Openbaar belang

Veilig Thuis is de organisatie die uitvoering geeft aan wettelijke taken als advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat daarbij om advisering, het ontvangen van meldingen, het onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en zo nodig vervolgstappen in gang zetten in de vorm van vrijwillige hulp, de Raad voor de Kinderbescherming en/of melding doen bij de politie.

Bestuurlijk belang

Wettelijke plicht op grond van de Wmo en de Jeugdwet.

Financieel belang

Gemeente is financieel verantwoordelijk vanuit de Jeugdwet en vanuit de Wmo. De middelen zijn afkomstig vanuit de lokale jeugdwet-middelen en de Wmo middelen die “centrumgemeente Venlo” ontvangt.
Veilig Thuis wordt vanuit twee wetten bekostigd. 59,3% komt uit het jeugdhulp-deel en 40,7% uit het Wmo-deel. Het Wmo-deel wordt betaald door de Centrumgemeente Venlo. Het jeugdhulpdeel wordt betaald door alle gemeentes in Noord- en Midden Limburg volgens een regionaal vastgestelde verdeelsleutel. Voor Venray is dit in 2020: €172.803,05
Per 2019 worden de jeugdhulpmiddelen onderdeel van de algemene uitkering van het Rijk en niet meer direct herleidbaar. De verdeling van deze middelen binnen de regio zijn op dit moment de onderlegger voor de verdeelsleutel tussen gemeenten, er zal de komende periode gezocht worden naar een goede nieuwe verdeelsleutel. Hierover wordt in het najaar van 2019 een besluit genomen.

Risico's

Open einde financiering (bij stijging van aantal meldingen kunnen de kosten stijgen).

Ontwikkelingen

- Verbeterpunten in eigen werkproces- Verbeterpunten in samenwerking met ketenpartners- Inbedding van nieuwe taken die van Rijkswege bij Veilig Thuis zijn ondergebracht

Beleidsvoornemens

Monitoring implementatie nieuwe functies Veilig Thuis.
Betere samenwerking tussen de strafketen en de zorgketen.
Verbetering samenwerking ketenpartners, o.a. door het geven van trainingen over de aangescherpte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Rapportages

Er zijn maandelijkse gesprekken over de resultaten van Veilig Thuis, daarnaast verantwoordt Veilig Thuis zich door managementrapportages.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

412

200

200

Niet bekend

Vreemd vermogen

382

900

Niet bekend

Resultaat

9

139

nihil

0

2.16  Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Doel

Primair doel is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de Limburgse gemeenten voor zover die voortvloeien uit hun contractuele relatie uit hoofde van de contracten voor het verwerken van het huishoudelijk afval en gft.
Verder heeft de vereniging tot doel:
a)   het voor en met de leden opbouwen van kennis en kunde op afvalgebied;
b)   het adviseren van leden op afvalgebied;
c)   het behartigen van de belangen van de leden op afvalgebied op (boven)Provinciaal niveau;
d)   het binnen de door de wet gestelde grenzen komen tot een gecoördineerde oriëntatie en advisering over het contracteren van marktpartijen ook voor afvalcontracten buiten de werkingssfeer van de onder a) genoemde contracten;
e)   het ter goedkeuring aan de leden voorleggen van onder coördinatie van het bestuur tot stand gebrachte contractuele voorstellen.

Participanten

Alle gemeenten in de provincie Limburg (m.u.v. Mook en Middelaar).

Openbaar belang

- het voor en met de leden opbouwen van kennis en kunde op afvalgebied;
- het adviseren van leden op afvalgebied;
- het behartigen van de belangen van de leden op afvalgebied op (boven)Provinciaal niveau;
- het binnen de door de wet gestelde grenzen komen tot een gecoördineerde oriëntatie en advisering over het contracteren van marktpartijen ook voor afvalcontracten buiten de werkingssfeer van de onder a) genoemde contracten;
- het ter goedkeuring aan de leden voorleggen van onder coördinatie van het bestuur tot stand gebrachte contractuele voorstellen.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt als lid vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Duurzaamheid, Openbare Ruime en Mobiliteit.

Financieel belang

De gemeente Venray betaalt aan de  Afval Samenwerking Limburg circa € 4.500 in 2019.  Dat is € 0,10 per inwoner.

Risico's

Het belangrijkste risico van de vereniging is het opnieuw contracteren van de lopende contracten en de daaraan verbonden kosten. Dit gebeurt in 2024, rekening houdend met alle mogelijke verlengingen. Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname. Leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen met een opzeggingstermijn van één jaar. Bovendien gaat elke gemeente een individueel contract aan met contractpartijen.

Ontwikkelingen

In 2016 hebben de meeste Limburgse gemeenten tijdens de ALV een “intentieverklaring” VANG ondertekend. Hiermee is het signaal afgegeven dat deze gemeenten zich sterk maken om de VANG-doelen m.b.t. afvalscheiding te realiseren. Daarnaast voert een ambtelijke werkgroep van ASL namens de Limburgse gemeenten regelmatig overleggen met Van Scherpenzeel over de huidige problematiek m.b.t. het sorteren en vermarkten van verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons. Verder vind een aantal keren per jaar ambtelijk overleg plaats over alle ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijk afvalmanagement en stimuleert en faciliteert de vereniging kennisdeling en samenwerking op het gebied van afval tussen de regiogemeenten. In samenwerking met adviesbureau PWC wordt binnen ASL momenteel gewerkt aan het opstellen van een gedragen visie voor verdergaande afvalsamenwerking in Limburg.

Beleidsvoornemens

In de Strategienota “Een wereld te winnen” is aangegeven dat in de periode 2016-2021 uitvoering wordt gegeven aan nieuwe taken:
•   Mogelijkheden verkennen voor een gezamenlijke communicatie naar burgers, scholen en verenigingen.
•   Mogelijkheden verkennen voor het inzetten van afvalcoaches.
•   Inrichten van een digitale kennisbibliotheek.
•   Verkennen van subsidiemogelijkheden op het gebied van afval, grondstoffen en duurzame energie uit biomassa.
•   Advies geven aan individuele en samenwerkende gemeenten in de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.
•   Stimuleren van samenwerking tussen gemeenten in de marktbenadering.
•   Extra aandacht voor aanbesteding kleinere contracten (textiel, papier, glas, luiers- en incontinentiemateriaal).
•   Aanbestedingen evalueren en ervaringen onderling delen.

Rapportages

Jaarlijks wordt het Jaarverslag en de Jaarrekening vastgesteld door het bestuur en de leden.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

niet bekend

110

niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

niet bekend

niet bekend

Niet bekend

Resultaat

8

-70

niet bekend

10

2.17  Natuurnetwerk Gemeenten

Doel

Vertegenwoordiging van gemeentelijke bos en natuureigenaren in de (koepel)Vereniging Bos en Natuureigenaren (VBNE)

Participanten

Gemeenten kunnen lid worden, per 20 oktober 2016 zijn 35 gemeenten aangemeld met een totaaloppervlak aan bos van 24.094 ha.

Openbaar belang

Het binden van gemeenten in het bezit van bos en natuur en samenwerken op het gebied van het bedrijfsmatig en professioneel beheer.

Bestuurlijk belang

De vereniging van Natuurnetwerk gemeenten zijn opgericht door de gemeente Nunspeet en Venray op 27 augustus 2015. Wethouder Cor Vervoort is in 2019 in het bestuur gestapt. Door verenigd te zijn, zit men aan tafel bij de VBNE. Hier wordt beleidsrichting bepaald, subsidiebesprekingen gehouden en kan worden bevorderd dat natuur en bos op de politieke agenda komen.

Financieel belang

Uitwisseling van kennis en expertise in het Natuurnetwerk Gemeenten voorkomt kosten voor inhuur of aankoop kennis. Tevens kan invloed worden uitgeoefend op het subsidiestelsel via inspraak.
Lidmaatschap per jaar ca. €1.600.

Risico's

Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname. Leden kunnen hun lidmaatschap ook weer opzeggen.

Ontwikkelingen

Het verder vergroten van de deelname van gemeenten met bos- en natuurbeheer om zo een belangrijke rol te kunnen vertegenwoordigen in het overleg met het rijk

Beleidsvoornemens

Thema’s die aan bod komen in het Natuurnetwerk Gemeenten zijn onder andere:
-   Boomveiligheid in bossen
-   Omgaan met teken en de ziekte van Lyme bij zowel beheerders als bezoekers
-   Vergroting professionaliteit gemeentelijke bos en natuurbeheerders door uitwisseling kennis en kunde en onderzoek en innovatie

Rapportages

Jaarlijks wordt het Jaarverslag en de Jaarrekening vastgesteld door het bestuur en de leden.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

2.18  Venray Bloeit

Doel

Het actief uitdragen en promoten van Venray als een bloeiende gemeente om te wonen, te werken, te shoppen en te verblijven

Participanten

Gemeente Venray, Venray Centraal, Toeristisch Platform Venray, Venrays Ondernemers Platform (VOP), Rabobank Horst-Venray, Woontafel Venray, Suyderland, verenigde ondernemers van de weekmarkt.

Openbaar belang

Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties, bedrijven, instellingen, inwoners en bezoekers om de levendigheid een aantrekkingskracht van Venray te vergroten.

Bestuurlijk belang

Wethouder Loonen vertegenwoordigt de gemeente in de Stuurgroep.

Financieel belang

De gemeente verdubbelt de bijdragen van de deelnemende partijen tot een maximum van € 70.000 per jaar.
De gemeente draagt jaarlijks hetzelfde bedrag bij als de overige partijen gezamenlijk, tot een maximum van € 50.000. Het stichtingsbestuur stelt vooraf een begroting op en legt via een jaarrekening achteraf verantwoording af over de besteding van de beschikbare middelen.

Risico's

geen

Ontwikkelingen

In 2016 is de organisatie geformaliseerd met het doel de zelfstandigheid te vergroten en de slagvaardigheid te verbeteren. Met dat doel is de Stichting Venray Bloeit opgericht. Het stichtingsbestuur bestaat uit een drietal leden door de Stuurgroep zijn benoemd. In 2019 is Venray Bloeit geëvalueerd en de raad heeft besloten dat er in 2020 opnieuw een evaluatie plaatsvindt. Deze wordt in het 4e kwartaal 2020 aan de raad ter bescluitvorming aangeboden.

Beleidsvoornemens

De gemeenteraad heeft op 29 oktober 2019 besloten de gemeentelijke bijdrage aan Venray Bloeit met 1 jaar te verlengen en in 2020 opnieuw te evalueren voor een vervolg van dan met drie jaar.

Rapportages

Het stichtingsbestuur zal jaarlijks aan de Raad rapporteren over de voortgang van het project.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

3.01  Brabander - Aan den Heuvel

Doel

Het realiseren van een woningbouwprogramma van ca. 600 woningen in het gebied van de Brabander, deelgebied Aan den Heuvel.

Participanten

De gemeente Venray en de ontwikkelingsmaatschappij “Loobeek”.

Openbaar belang

Bevorderen woonmogelijkheden in de gemeente Venray.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door:

  • Portefeuillehouder Jan Loonen (Bestuurlijk verantwoordelijk)
  • Teammanager Ruimtelijke ontwikkeling (Ambtelijk verantwoordelijk)

Portefeuillehouder kan in de stuurgroep samen met de partner besluiten nemen binnen de kaders zoals door de raad gesteld.

Financieel belang

De gemeente Venray heeft een aandeel van 50% in de exploitatie en het risico van het project.
De totale winstprognose bedraagt ca. € 3,85 mln. (inclusief fondsafdrachten) te verdelen tussen beide partners.

Risico's

Vertraging in uitgifte met extra kapitaallasten (rente).

Ontwikkelingen

Tegenvallende verkoop tot en met 2014. Vanaf 2015 is er weer een stijgende lijn zichtbaar. De exploitatie is reeds door de jaren heen verlengd en bijgesteld.

Beleidsvoornemens

We proberen de renteverliezen te minimaliseren en de exploitatie in de plus te houden. We streven ernaar het project zo snel mogelijk af te ronden met de partijen die er nu bij zijn. Daarnaast willen we ook de kwaliteit van de woonwijk garanderen.

Rapportages

Voortgangsrapportage per kwartaal.
Vaststelling exploitatie: jaarlijks.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

N.v.t.

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

-134

1.219

Niet bekend

1.024

3.02  Samenwerkingsovereenkomst "De Blakt"

Doel

Het realiseren van ca. 54 ha uitgeefbaar industrieterrein “de Blakt”.

Participanten

De gemeente Venray en Maessen project BV.

Openbaar belang

Bevorderen economische ontwikkeling.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door:

  • Portefeuillehouder Jan Loonen (Bestuurlijk verantwoordelijk)
  • Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling (Ambtelijk verantwoordelijk)

Portefeuillehouder kan in de stuurgroep samen met de partner besluiten nemen binnen de kaders zoals door de raad gesteld.

Financieel belang

De gemeente Venray heeft een aandeel van 50% in de exploitatie en het risico van het project.
De totale winstprognose bedraagt ca. € 5,30 mln. (inclusief fondsafdrachten) te verdelen tussen beide partners.

Risico's

Lagere grondprijs voor niet verkoopbare restkavel.

Ontwikkelingen

Een bestemmingsplanwijziging heeft geleid tot beter verkoopbare kavels. Er is nog 1 restkavel (ca 0.3 ha) voorradig. We gaan het project op korte termijn afsluiten.

Beleidsvoornemens

We streven ernaar het project zo snel mogelijk af te ronden met de partijen die er nu bij zijn. Daarnaast willen we ook de kwaliteit van het industrieterrein garanderen en ook de bijbehorende werkgelegenheid.

Rapportages

Voortgangsrapportage per kwartaal.
Vaststelling exploitatie: jaarlijks.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

1.726

400

N.v.t.

-303

4.01  Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Doel

Verbeteren waterveiligheid, bereikbaarheid, economische ontwikkeling en leefbaarheid van het gebied tussen Ooijen en Wanssum, met inachtneming van de natuur.

Participanten

Provincie Limburg, de gemeenten Horst a/d Maas en Venray, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg.

Openbaar belang

Beschermen burgers en bedrijven tegen hoogwater en het bevorderen van de leefbaarheid van het gebied, w.o. verbeteren infrastructuur en economische ontwikkeling.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen.

Financieel belang

Investering van € 7,2 mln. (€ 5,7 mln. in geld en € 1,5 mln. in grond).
4 scopewijzigingen (Venrayse Issues): € 960.000 (dit bedrag is gemuipt voor 2017 t/m 2020).

Risico's

De risico’s worden aangegeven in de voortgangsrapportage majeure projecten. Het gaat op dit moment over de:
1. Historische voorbereidingskosten projectbureau totaal € 1,21 miljoen wat mogelijk verrekend wordt.
2. Grondverkoop € 1.500.000 t.b.v. dekking € 7.000.000.
3.Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat voor een aantal woningen maatregelen aan de gevel moeten worden verricht. De kosten hiervoor vallen mee.
Uitspraak Raad van State over in werking getreden Programma Aanpak Stikstof (PAS) Volgens de inschatting van het PB heeft deze uitspraak echter geen gevolgen voor de voortgang van de werkzaamheden. Voor de PFAS blijft dit mogelijke risico nog wel bestaan.

Ontwikkelingen

Exclusief Project BV is volop aan de slag met de aanleg van de verlengde Westhaven en heeft de omgelegde Geijsterseweg inmiddels opengesteld zodat de bestaande Geijsterseweg kan worden opgebroken. De in gebruik genomen  centrumbrug Wanssum  is door de zware belasting van het verkeer al gerepareerd. De contouren van de toekomstige  jachthaven zijn zichtbaar. De eerste wanden van de rondweg zijn geplaatst en de gewapende grond is aangebracht. Het oostelijk landhoofd van de brug over de haven is al gestort. In Geijsteren zijn de werkzaamheden nabij de Alde Pastorie op 29 november jl. opengesteld. De Kooij is ter plaatse van de hoogwatergeul Wanssum grotendeels verlegd en wordt eind dit jaar in gebruik genomen. Vooruitblik voor de komende periode: Realisatie uitvoeringswerkzaamheden, waaronder dijkring Boltweg, damwand  haven tbv de brug rondweg over de haven, afwerken Geijsteren, aansluiting Noordknoop en het oplossen van de restpunten. Men is op dit moment bezig om de overige werkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren. Denk hierbij aan de aanleg van de centrumbrug, centrumontwikkeling in Wanssum, in de Weerd Wanssum en de oostelijke rondweg. Het tankstation als ook het pand Den Schellaert zijn gesloopt. Exclusief Project B.V. heeft het NGE onderzoek (niet gesprongen explosieven) en het archeologisch onderzoek t.b.v. de realisatie van de westhaven afgerond. Men is volop bezig met het uitgraven van de haven en het aanbrengen van de damwanden. Alle verdere beschikbare informatie wordt in de openbare dorpsraadvergaderingen gedeeld met de inwoners van Wanssum, Geijsteren en Blitterswijck.

Beleidsvoornemens

Tijdens de uitvoering van alle werkzaamheden wordt ingespeeld op actuele beleidsvoornemens.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
Voortgangsrapportage per kwartaal.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.02  Via Venray

Doel

Het optimaliseren van de N270 tot een hoogwaardige verkeers-verbinding, die bijdraagt aan het verbeteren van de economische ontwikkeling in algemene zin, veiligheid, verkeersdoorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid. Niet alleen direct op en rondom deze weg, maar ook in Venray e.o.

Participanten

De Provincie Limburg, de gemeente Venray, MKB-Limburg, LWV en LLTB vormen de Stuurgroep Via Venray. RWS Limburg is agendalid.

Openbaar belang

Het verbeteren van de economische ontwikkeling in algemene zin, veiligheid, verkeersdoorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid.

Bestuurlijk belang

Economisch vestigingsklimaat behouden/versterken, mogelijk maken van adequate verkeersafwikkeling en daarbij oog voor de leefomgeving en duurzaamheid.
De gemeente wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen.

Financieel belang

Gemeente Venray draagt bij in de projectfinanciering en daarnaast voert zij projecten uit aan het aanliggend gemeentelijk wegennet.

Risico's

Vertraging door onderzoeken, waardoor kosten voor realisatie toenemen en budget wordt overschreden

Ontwikkelingen

Planvorming is gaande.

Beleidsvoornemens

Uitvoering werkzaamheden aan de N270 zelf gebeurt door de Provincie in 2 tranches. Aanpak van het wegvak Leunseweg - rotonde de Blakt (fase 1) was voorzien voor 2016-2018. Dit is vertraagd en wordt 2021/2022. Daarna worden de overige wegvakken onderzocht onder leiding van de provincie in samenwerking met de gemeente. De gemeentelijke projecten onder de vlag van de Via Venray worden in de periode 2014-2022 uitgevoerd.

Rapportages

Via kwartaalrapportages wordt verantwoording afgelegd aan de stuurgroep Via Venray

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.03  Regio Venlo

Doel

Bevorderen van de intergemeentelijke samenwerking in Noord-Limburg.

Participanten

Gemeente Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Gennep, Bergen, Beesel en Mook en Middelaar.

Openbaar belang

De gemeenten werken samen om de ontwikkeling van de regio in de brede zin van het woord te bevorderen.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouders nemen deel aan de diverse regionale overlegtafels.
Daarnaast bestaat er een regionaal burgemeestersoverleg en een regionaal secretarissenoverleg.

Financieel belang

De bijdrage van de gemeente bedraagt jaarlijks € 4 per inwoner.

Risico's

geen

Ontwikkelingen

Het takenpakket van de Regio is de afgelopen jaren verbreed van economische tot ook sociaal maatschappelijke en ruimtelijke thema’s

Beleidsvoornemens

De thema’s die momenteel spelen betreffen: de campusontwikkeling, agrofood, maakindustrie, logistiek, scholing en arbeidsmarkt.
Nu loopt het traject om de regionale visie te actualiseren en parallel daaraan loopt het traject van een regionale investeringsagenda.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

Niet bekend

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

Niet bekend

N.v.t.

Resultaat

478

236

Niet bekend

52

4.04  Werkplein Venlo-Venray

Doel

Realiseren van een slagvaardige, deskundige en efficiënte uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen, waardoor zo min mogelijk burgers in de bijstand komen dan wel blijven. Daarnaast optimalisatie van de dienstverlening richting werkgevers.
Tot slot het behoud van dienstverlening in Venray op het gebied van werk en inkomen voor de Venrayse burgers en bedrijven.

Participanten

Gemeente Venlo en Venray

Openbaar belang

Minder mensen in de bijstand, meer mensen in de bijstand participeren in de samenleving en een besparing op de uitkeringslasten.

Bestuurlijk belang

Het college en de gemeenteraad zijn financieel eindverantwoordelijk en zijn verantwoordelijk voor de vaststelling van het beleid op het gebied van werk en inkomen.

Financieel belang

Voor beheerskosten, Programmakosten inkomensdeel gemeente Venray en
Programmakosten Participatiebudget gemeente Venray betaalden we in 2019 €2.273.503 aan de gemeente Venlo.

Risico's

Belangrijkste risico’s zijn:
-   dat de in de prestatieafspraken afgesproken prestaties niet worden behaald;
-   dat de prestatieafspraken niet geüpdatet en ondertekend zijn (i.k.v. gegevensuitwisseling).

Ontwikkelingen

Na de zomer 2018 is de samenwerking en de overeenkomst geëvalueerd, waarbij gekeken is naar de gezamenlijke doelstellingen en resultaten. De evaluatie biedt aanknopingspunten over hoe verder te gaan met het Werkplein. De uitwerking van verschillende scenario’s is eind 2018 opgepakt. In 2019 zijn in samenspraak met Venlo mogelijke scenario's verkent. Besluitvorming hierover is begin 2020.

Beleidsvoornemens

De samenwerking evalueren en een koers bepalen over hoe verder te gaan met het werkplein.

Rapportages

De gemeente Venlo stelt in april, juli en oktober een eenduidig inhoudelijk verantwoordingsdocument op met betrekking tot het voorafgaande kwartaal, waarin de realisatie wordt afgezet tegen de raming. De gemeente Venlo stelt binnen zes weken na het verstrijken van het vierde kwartaal een inhoudelijke jaarrapportage op.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.05  Werkbedrijf regio Limburg Noord

Doel

Het doel is dat er binnen de arbeidsmarktregio één aanspreekpunt is; het werkgeversservicepunt, waar werkgevers terecht kunnen voor informatie, advies en specialistische expertise. Daarnaast zijn gemeenten en UWV gezamenlijk verantwoordelijk voor de registratie van alle werkzoekenden en vacatures (transparantie arbeidsmarkt). UWV en gemeenten staan gezamenlijk aan de lat voor de gestelde doelen uit het marktbewerkingsplan, zoals invulling geven aan de Banenafspraak.

Participanten

De volgende partijen maken onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst ondertekend op 22 oktober 2015: Gemeente Venray, gemeente Venlo, gemeente Beesel, gemeente Horst aan de Maas, gemeente Peel en Maas, gemeente Gennep, gemeente Bergen, NLW groep NV, Stichting INTOS, WAA groep, UWV Werkbedrijf.

Openbaar belang

Monitoren of de regionale samenwerkingsafspraken door partijen worden nagekomen.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouders van Peel en Maas en van Venlo vertegenwoordigen de Noord-Limburgse gemeenten.

Financieel belang

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.
De bekostiging van het werkgeversservicepunt (uitvoeringsorganisaties van het Werkbedrijf) is conform samenwerkingsovereenkomst verdeeld tussen de partners. Voor Venray is dit 20%, welke via gemeente Venlo (vanwege samenwerking Werkplein) wordt bekostigd.

Risico's

Het belangrijkste risico is dat de Quotum-wet wordt geactiveerd, omdat de taakstelling wat betreft de plaatsing van de doelgroep niet wordt behaald.

Ontwikkelingen

Er spelen diverse ontwikkelingen zoals: -   Invulling van de banenafspraak;-   Uniforme vastleggen van werkzoekenden en vacatures;-   Monitoring;-   het verkleinen van de mismatch tussen vraag (ondernemers) en aanbod (werkzoekenden); inspelen op de groeiende behoefte aan betaalde krachten.

Beleidsvoornemens

In het marktbewerkingsplan zijn de beleidsvoornemens opgenomen. Er is een vertaling gemaakt naar een jaarplan.

Rapportages

Het Werkgeversservicepunt heeft een jaarplan opgesteld op basis van het marktbewerkingsplan. In 2019 is het WSP geevalueerd en op basis van de evaluatie zijn werkgroepen bezig met voorstellen ter verbetering.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.06  RIEC

Doel

Het versterken van de bestuurlijke slagkracht voor wat betreft de aanpak van de georganiseerde criminaliteit om daarmee facilitering van criminele activiteiten (ondermijning) te voorkomen en de lokale veiligheid te vergroten.

Participanten

Alle Limburgse gemeenten, provincie Limburg, Openbaar Ministerie, Politie eenheid Limburg en landelijke diensten, Belastingdienst, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, Economische Controledienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor het thema hennep is een apart convenant opgesteld, waarin ook andere partners participeren.

Openbaar belang

Versterken van de bestuurlijke aanpak en ondersteunen van de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Bestuurlijk belang

De gemeente Venray wordt per thema vertegenwoordigd door een burgemeester in de stuurgroep. Besluitvorming vindt - op voordracht van stuurgroep -lokaal plaats.

Financieel belang

Gemeente Venray betaalt jaarlijks een bijdrage aan het RIEC. Via het RIEC is er in 2019 vanuit het landelijke Ondermijningsfonds een bijdrage ontvangen van € 50.000,-.  

Risico's

-

Ontwikkelingen

Intensivering aanpak ondermijning in Limburg mede dankzij toekenning versterkingsgelden uit het landelijke ondermijningsfonds voor de jaren 2019, 2020 en 2021 (voor Limburg in totaal bijna 9 miljoen euro, waarvan specifiek voor Venray in totaal 150.000,-) . In dit kader wordt ingezet op versterking van grensoverschrijdende samenwerking, versterken van publiek-private samenwerking, bestuurlijke weerbaarheid en integriteit, extra capaciteit ontkleurde analisten en ontkleurde projectleiders ten behoeve van advisering en ondersteuning van gemeenten (o.a. uitwerken integrale ondermijningsbeelden). De middelen voor Venray worden specifiek ingezet op het versterken van de informatiepositie rondom druggerelateerde criminaliteit. In 2019 is een campagne gestart om de meldingsbereidheid te verhogen. Daarnaast is een convenant gesloten met Meld Misdaad Anoniem.

Beleidsvoornemens

Versterken van de samenwerking om daarmee ondermijnende criminaliteit effectiever terug te dringen. Verder is beleidsmatig het streven erop gericht om zoveel als mogelijk uniform beleid te hebben als het gaat om onder meer Bibob, Damocles, prostitutie, 1% motorclubs, etc.. Besluitvorming over nieuw of gewijzigd beleid vindt lokaal plaats.

Rapportages

Jaarverslag en jaarrekening.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.07  Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg

Doel

De Gemeenten streven naar een betrouwbaar, vlot, veilig en duurzaam vervoer van mensen en goederen door een gericht aanbod van mobiliteitsvoorzieningen en door een efficiënt gebruik van deze vervoersvoorzieningen door burgers en bedrijven. Te bereiken door onder meer:
1.   het gezamenlijk voeren van een regionaal verkeers- en vervoerbeleid waarvoor een breed draagvlak bestaat binnen de Gemeenten en betrokken stakeholders vanuit ieders eigen specifieke verantwoordelijk- en bevoegdheden;
2.   het hebben en uitdragen van één gezamenlijk beeld in Noord-Limburg over de ontwikkeling van de mobiliteitsvoorzieningen op nationaal, provinciaal en regionaal niveau;
3.   het hebben en uitvoeren van één gezamenlijk mobiliteitsprogramma op regionaal niveau;
4.   daar waar mogelijk het gezamenlijk uitvoeren van lokale taken op het gebied van verkeer en vervoer mits doelmatig en doeltreffend.

Participanten

Gemeenten Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Venlo, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel

Openbaar belang

Samenwerkingsverband voor het verbeteren van de bereikbaarheid van en de verkeersveiligheid in de regio Noord-Limburg en daarmee tevens van/in Venray

Bestuurlijk belang

Van het bestuurlijk overleg is een wethouder van één van deelnemende gemeenten de voorzitter (voorzitter is een portefeuillehouder van Horst aan de Maas, vicevoorzitter is portefeuillehouder Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit).
Er is bestuurlijk overleg over regionale onderwerpen tussen deelnemende gemeenten maar ook met overige betrokkenpartijen (zoals Provincie Limburg, Ministerie I&W, Rijkswaterstaat, Arriva, goederenvervoerders, logistieke dienstverleners, TLN, EVO, politie)

Financieel belang

Subsidies voor projecten in het beleidsveld “mobiliteit, verkeer en vervoer” worden afgestemd binnen het RMO en ingediend door het RMO. De Provincie (de grootste subsidieverstrekker) vereist dat er een strategische agenda onder ligt, anders simpelweg geen subsidie. De samenwerking in het RMO borgt dat die strategische agenda er is/komt.

Risico's

De belangrijkste risico’s zijn dat belangen mogelijk erg uiteenlopen en dat individuele deelnemers er individueel op gaan acteren. De samenwerking is echter hecht en bestaat al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw. Sinds begin 2018 is er één gezamenlijke regionaal visie die door de 8 deelnemende gemeenteraden is vastgesteld.

Ontwikkelingen

Het RMO ontwikkelt zich steeds meer naar een partij die zich bezig houdt met een strategische agenda op het gebied van mobiliteit en niet meer met het “slechts” coördineren van verkeerseducatie bij de scholen. Met de vaststelling en uitvoering van het Mobiliteitsplan voor Noord-Limburg ( Trendsportal)  wordt geborgd dat gemeenten gezamenlijk in dezelfde richting werken. Dit is tevens basis voor de subsidieverstrekking.

Beleidsvoornemens

In 2018 zijn regionale doelstellingen door alle betrokken gemeenteraden vastgesteld. De volgende stap is deze op regionaal én lokaal niveau aan te scherpen en de basis te laten zijn voor de gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s op het beleidsterrein Mobiliteit.

De samenwerkingsovereenkomst is van 2015 en is in 2019 voor één jaar verlengd tot en met 2020. Alsdan zal worden bezien hoe de nieuwe inzichten vanuit de huidige samenwerking daarin terecht kunnen komen.

Rapportages

Het RMO rapporteert niet expliciet over het samenwerkingsverband zelf. Verschenen nota’s van de laatste jaren onder meer:
-   Visie Infrastructuur
-   Regionale MobiliteitsVisie
-   Visie Openbaar Vervoer
-   Onderzoek vrachtwagen parkeren
-   Inventarisatie Landbouwverkeer
-   Mobiliteitsplan Noord-Limburg / Trendsportal

Mobiliteitsvisie Trendsportal: www.trendsportal.nl

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.08  Samenwerking VTH Gennep-Venray

Doel

Uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving die niet tot het basistakenpakket behoren, volgens (overheids-)kwaliteitscriteria, waarbij gestreefd wordt naar een efficiëntere en effectievere uitvoering.

Participanten

Gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Venray

Openbaar belang

Het controleren van het naleven wet- en regelgeving volgens de geldende kwaliteitsnormen.

Bestuurlijk belang

Samenwerking leidt tot een effectievere en efficiëntere inzet van personeel en geldmiddelen. Door het bundelen van de uitvoering is het eenvoudiger om aan de kwaliteitscriteria op het gebied van deskundigheid en voldoende werkvoorraad te voldoen.

Financieel belang

Gemeente Venray brengt personeel en faciliteiten in. Gemeenten Gennep ven Mook en Middelaar vergoeden de inzet volgens een afgesproken regionaal uurtarief.

Risico's

Gennep kan een lager aantal uren vragen. Dit zou kunnen leiden tot onderbenutting van de capaciteit van Venray. Het gevraagde aantal uren wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma VTH.

Ontwikkelingen

Voor de gemeentelijke of thuistaken is een samenwerkingsverband in voorbereiding samen met Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray. Deze samenwerking wordt dan voor vier gemeenten geformaliseerd.

Beleidsvoornemens

Gezamenlijke doorontwikkeling programmering, inzet middelen, gezamenlijke afstemming van de uitvoering en verbeteren van het monitoringssysteem. Dit gebeurt onder andere door het gebruik van de regionale VTH-applicatie.

Rapportages

Jaarlijks worden de resultaten van het uitvoeringsprogramma getoetst aan het uitvoeringsprogramma en handhavingsbeleid.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.09  Toezicht- / handhavingsorganisatie Horst a/d Maas en Venray

Doel

Op effectieve wijze inrichten en uitvoeren van het toezicht en de handhaving ter bevordering van het naleven van wet- en regelgeving.

Participanten

Gemeenten Horst aan de Maas en Venray

Openbaar belang

Op effectieve wijze inrichten en uitvoeren van het toezicht en de handhaving ter bevordering van het naleven van wet- en regelgeving in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de regeling vertegenwoordigd door de portefeuillehouder toezicht en handhaving, Carla Brugman.

Financieel belang

Gemeente Venray brengt het personeel in. Dit wordt ingezet voor Horst aan de Maas op basis van afname uren. Horst aan de Maas vergoedt de inzet op basis van een afgesproken uurtarief.

Risico's

Het aantal uren dat Horst aan de Maas vraagt is gemaximeerd op 9.350 uren. Horst aan de Maas kan minder uren afnemen. De vrijval van capaciteit wordt financieel geregeld via afbouwregeling gedurende een overgangstermijn van vier jaren. Daarnaast kan er onvoldoende capaciteit bij gemeente Venray zijn om het programma volledig uit te voeren, bijvoorbeeld door personeelswisselingen.

Ontwikkelingen

Voor de gemeentelijke of thuistaken is een samenwerkingsverband in voorbereiding met de gemeenten Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray. Deze samenwerking wordt geformaliseerd. In dit kader zal de gemeenschappelijke regeling Horst aan de Maas-Venray  beëindigd worden. De verwachting is dat dit in 2019 zijn beslag krijgt.

Beleidsvoornemens

 In samenwerking met de gemeenten Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray wordt de doorontwikkeling van de kwaliteitscriteria van de thuistaken gezamenlijk opgepakt, afgestemd op de ontwikkeling van de kwaliteitsnormen of kwaliteitscriteria door de RUD Limburg Noord.

Rapportages

Jaarlijkse rapportage en evaluatie van de doelen van het uitvoeringsprogramma en het beleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.10  Blueports Limburg

Doel

Samenwerking op het gebied van havenbeheer en - ontwikkeling.
Bij de per januari 2018 hernieuwde samenwerkingsovereenkomst is een uitvoeringsagenda opgenomen. Deze is flexibel van aard zodat projecten en onderwerpen in de uitvoeringsagenda kunnen worden toegevoegd en worden verwijderd.
De samenwerking vindt plaats op strategisch niveau (visie en beleid havens) en op operationeel niveau (havenbeheer).

Participanten

Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Ontwikkelingsmaatschappij midden-Limburg Zevenellen BV. en de gemeenten Venray, Gennep, Venlo, Roermond, Leudal, Weert, Maasgouw, Sittard-Geleen, Stein en Maastricht.

Openbaar belang

De strategische samenwerking moet leiden tot een economisch sterke regio, gepositioneerd in het achterland van de zeehavens Rotterdam en Antwerpen.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de portefeuillehouder  Economie, Gebiedsontwikkelingen en Evenementen.

Financieel belang

Voor de vier jaren 2018 t/m 2021 in totaal € 108.000. Als volgt verdeeld: Provincie Limburg € 50.000 en de gemeenten Venray € 10.000, Gennep € 4.000, Venlo € 10.000, Roermond € 4.000, Leudal € 4.000, Weert € 4.000, Maasgouw € 4.000, Sittard-Geleen € 10.000, Stein € 4.000 en Maastricht € 4.000.

Risico's

geen

Ontwikkelingen

Blueports werkt samen met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en het European Logistics Centre Limburg aan het stimuleren van meer vervoer over water, de zgn. Modal Shift van weg naar water, aan een meer uniforme aanmeldprocedure voor schepen en inning van havengelden in NL, zgn. RiverGuide. Verder wordt samengewerkt conform de vastgestelde Uitvoeringsagenda.

Beleidsvoornemens

De ambitie om het samenwerkingsverband ook na 2018 te continueren is voor 4 jaar vastgelegd in de in januari 2018 ondertekende samenwerkingsovereenkomst 2018 - 2021.

Rapportages

Na afloop van de overeengekomen samenwerkingsperiode (t/m 2021) wordt een evaluatie van de uitvoeringsagenda opgesteld.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.11  Samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg

Doel

Een adequate en constante sociale recherche die noodzakelijk is voor de handhaving van de regelgeving op het terrein van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 op basis van het vastgesteld regionaal handhavingsplan.

Participanten

Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venray en Venlo

Openbaar belang

Kwetsbaarheid verminderen en fraude binnen één systeem registreren voor Noord-Limburg. De samenwerking draagt bij aan een meer programmatische handhaving op basis van risicosturing in overeenstemming met de doelstellingen van Hoogwaardig Handhaven.

Bestuurlijk belang

De colleges van de afzonderlijke gemeenten zijn bevoegd in het samenwerkingsverband.

Financieel belang

In het samenwerkingsverband wordt uitgegaan van een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten, met uitzondering van de gemeente Venlo, op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden per 1 januari van het jaar waarop de exploitatiebegroting betrekking heeft.

Risico's

Desintegratiekosten, die voortvloeien uit eenzijdige opzegging van de overeenkomst komen ten laste van de betreffende opzeggende gemeente.

Ontwikkelingen

De samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor de periode 2017-2020.

Beleidsvoornemens

Handhaving van de in de overeenkomst opgenomen regelgeving
Intensivering van preventief toezicht en doorontwikkeling van programmatische handhaving binnen de regio
Programmatische handhaving op basis van risicosturing
Beperken kwetsbaarheid onderdeel handhaving en uniforme registratie

Rapportages

Kwartaalrapportages aan de hand van ken- en stuurgetallen  
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2017

2018

2019

2019 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/24/2020 09:46:57 met de export van 09/24/2020 09:37:05