Programmaverantwoording 2019

Paragrafen

Paragraaf I. Demografische ontwikkelingen

Paragraaf I. Demografische ontwikkelingen

De gevolgen van de demografische ontwikkelingen heeft onverminderd onze aandacht. Hoewel we als regio en gemeente Venray qua bevolking nog niet krimpen, hebben we wel te maken met behoorlijke demografische ontwikkelingen, zoals:

  • Meer ouderen die ook nog eens ouder worden;
  • Minder jongeren;
  • Krimp van de beroepsbevolking;
  • (Arbeids- en asiel)migratie.

In Venray zien we al jaren een gestage lichte groei van de bevolking, de schommelingen als gevolg van de komst en het weer verdwijnen van het AZC daar gelaten. We zien daarbij dat zowel de natuurlijke aanwas als de migratie hier positief aan bijdraagt. Als gevolg van deze bevolkingsontwikkeling schuift het kantelpunt wanneer ook in Venray sprake is van krimp in de tijd op. Volgens de prognoses op ‘Venray in cijfers (Primos 2019)’ ligt dit kantelpunt op basis van de huidige kennis rond 2035. Dit kantelpunt lag een paar jaar geleden nog rond 2030.

Het is zaak om ons samen met de regiogemeenten en relevante partners tot de demografische ontwikkelingen te verhouden. Met het afnemen dan wel verdwijnen van de groei van de bevolking en met het veranderen van de samenstelling van de bevolking is er sprake van veranderingen in de groei van de behoefte aan woningen, bedrijventerreinen, kantoren, infrastructuur en (sociaal-maatschappelijke) voorzieningen. Kwantiteit is niet meer doorslaggevend, de nadruk komt te liggen bij kwaliteit en regionale afstemming.

Zoals uit voorgaande blijkt raakt demografische ontwikkelingen vrijwel alle beleidsvelden en daarmee ook alle portefeuilles binnen de gemeente, maar ook binnen de regio. In 2019 zijn demografische ontwikkelingen nadrukkelijk meegenomen bij het komen tot de Investeringsagenda Noord-Limburg ‘Samen investeren in de gezondste regio', de nieuwe regiovisie en het daaraan gekoppelde regioprogramma (vaststelling in 2020). En daarnaast ook op de verschillende inhoudelijke beleidsterreinen. Concrete voorbeelden zijn het regionale project sturing en inkoop sociaal domein en het samen met partners zoeken naar oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzende beroepsbevolking. Maar ook bij nieuwe lokale kaders, zoals de Uitgangspuntennotitie toekomstig accommodatiebeleid, wordt demografische ontwikkelingen steeds nadrukkelijker meegenomen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/24/2020 09:46:57 met de export van 09/24/2020 09:37:05