Programmaverantwoording 2019

Jaarrekening

PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de gemeente Venray. Het voor de
gemeente Venray toepasselijk bezoldigingsmaximum is het algemeen bezoldigingsmaximum 2019 van € 194.000 .
In het kader van de openbaarmakingsverplichting vindt over 2019 de navolgende publicatie plaats:

Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling:

WNT verantwoording 2019 Gemeente Venray. Het algemeen bezoldigingsmaximum van € 194.000 is van toepassing.

* functionaris neemt de functie van Gemeentesecretaris/Algemeen directeur waar.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1-12
Niet van toepassing.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen:
Niet van toepassing.
1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder:
Niet van toepassing.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking.
Niet van toepassing.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/24/2020 09:46:57 met de export van 09/24/2020 09:37:05