Programmaverantwoording 2019

Bijlagen bij de jaarrekening

Bijlage 1. Taakvelden per programma

De baten en lasten van de gemeente Venray zijn opgenomen in kostenplaatsen die verdeeld zijn naar programma’s en onderliggende deelprogramma’s. De BBV schrijft voor dat deze baten en lasten ook verdeeld moeten worden naar taakvelden. Taakvelden zijn eenheden waarin de kerntaken van de gemeente zijn onderverdeeld. De taakvelden zijn voorgeschreven bij de ministeriële regeling en zijn voor elke gemeente gelijk. De kostenplaatsen zijn op basis van de kerntaken waar deze bij horen ook gekoppeld aan de voorgeschreven taakvelden en zijn in onderstaande tabel per programma opgenomen.

Bedragen x € 1.000,-

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1 LEVEN

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

11.999

12.002

-2

11.999

12.002

2

4.1 Openbaar basisonderwijs

1.685

1.713

-28

305

300

5

-1.380

-1.412

-33

4.2 Onderwijshuisvesting

913

912

1

0

1

-1

-913

-911

2

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.360

2.119

240

1.407

1.134

272

-953

-985

-32

5.1 Sportbeleid en activering

691

622

69

10

12

-2

-681

-610

71

5.2 Sportaccommodaties

2.392

2.257

135

177

174

2

-2.215

-2.082

133

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.055

2.940

115

383

214

169

-2.672

-2.726

-53

5.4 Musea

253

238

15

11

0

11

-242

-238

4

5.5 Cultureel erfgoed

195

163

32

0

0

0

-195

-163

32

5.6 Media

780

655

125

56

59

-3

-724

-596

128

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.725

3.372

352

190

230

-41

-3.535

-3.142

393

6.2 Wijkteams

228

207

21

0

0

0

-228

-207

21

6.3 Inkomensregelingen

16.035

16.342

-307

13.246

13.189

57

-2.789

-3.153

-364

6.4 Begeleide participatie

11.335

11.326

10

0

0

0

-11.335

-11.326

10

6.5 Arbeidsparticipatie

1.637

1.182

455

10

12

-2

-1.627

-1.169

457

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

1.988

1.958

30

2

30

-28

-1.985

-1.927

58

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

8.330

8.679

-349

562

570

-8

-7.768

-8.109

-341

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

10.681

11.136

-454

49

142

-93

-10.633

-10.993

-361

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

234

135

99

67

40

27

-168

-95

73

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

1.530

1.451

79

0

0

0

-1.530

-1.451

79

7.1 Volksgezondheid

2.312

2.256

56

0

8

-8

-2.312

-2.247

65

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

171

173

-2

32

57

-25

-139

-116

23

8.3 Wonen en bouwen

449

690

-240

565

422

142

116

-267

-383

Totaal Programma 1 LEVEN

70.980

70.523

457

29.069

28.599

471

-41.910

-41.924

-14

Programma 2 WONEN

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

4.026

3.928

98

103

119

-16

-3.923

-3.809

114

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.808

1.434

375

492

401

91

-1.316

-1.033

283

2.1 Verkeer en vervoer

686

687

-1

0

0

0

-686

-687

-1

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

42

67

-25

116

90

27

74

22

-52

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.537

3.482

55

425

410

15

-3.112

-3.072

40

7.3 Afval

3.167

3.148

19

4.059

3.997

62

892

849

-43

7.4 Milieubeheer

1.498

1.654

-156

550

502

47

-948

-1.152

-204

8.1 Ruimtelijke ordening

1.473

1.290

183

467

707

-240

-1.006

-583

423

8.3 Wonen en bouwen

1.509

1.254

255

1.722

1.682

39

213

428

215

Totaal Programma 2 WONEN

17.746

16.944

802

7.933

7.908

25

-9.813

-9.036

777

Programma 3 WERKEN

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

0.63 Parkeerbelasting

0

0

0

391

377

14

391

377

-14

2.1 Verkeer en vervoer

6.148

5.866

281

369

443

-75

-5.779

-5.423

356

2.2 Parkeren

1.234

1.161

73

75

73

2

-1.159

-1.088

71

2.3 Recreatieve havens

3

0

3

18

16

2

15

16

0

2.4 Economische havens en waterwegen

199

192

7

214

206

8

15

15

-0

2.5 Openbaar vervoer

9

9

-0

0

0

0

-9

-9

-0

3.1 Economische ontwikkeling

666

632

35

240

284

-45

-427

-347

79

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-939

205

-1.144

-409

685

-1.094

531

481

-50

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

289

260

29

161

164

-3

-128

-96

32

3.4 Economische promotie

1.081

967

114

740

734

6

-341

-233

108

7.2 Riolering

3.679

3.777

-98

4.528

4.544

-16

849

767

-82

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-1.006

-668

-338

-410

-122

-287

596

546

-51

Totaal Programma 3 WERKEN

11.363

12.400

-1.038

5.917

7.405

-1.488

-5.446

-4.995

450

Programma 4 BESTUREN

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

0.1 Bestuur

2.813

3.937

-1.125

24

24

-0

-2.789

-3.914

-1.124

0.2 Burgerzaken

1.719

1.716

3

535

559

-24

-1.184

-1.157

27

0.4 Overhead

16.228

16.622

-393

436

637

-201

-15.792

-15.984

-192

0.5 Treasury

107

107

0

2.538

2.705

-167

2.431

2.598

167

0.61 OZB woningen

460

321

139

6.138

6.144

-6

5.678

5.823

145

0.62 OZB niet-woningen

323

333

-10

7.747

7.770

-23

7.424

7.437

13

0.64 Belastingen overig

120

112

7

125

115

10

5

2

-3

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

119

109

10

61.129

61.816

-686

61.011

61.707

696

0.8 Overige baten en lasten

1.276

1.014

262

63

66

-3

-1.213

-948

265

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

60

1

59

0

0

0

-60

-1

59

3.4 Economische promotie

0

0

0

508

445

63

508

445

-63

7.4 Milieubeheer

449

204

246

0

0

0

-449

-204

246

8.3 Wonen en bouwen

480

470

10

0

0

0

-480

-470

10

Totaal Programma 4 BESTUREN

24.155

24.946

-790

79.244

80.281

-1.038

55.088

55.336

247

MUTATIES RESERVES

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

0.10 Mutaties reserves

10.612

11.410

-798

12.693

12.366

327

2.081

956

-1.125

Totaal MUTATIES RESERVES

10.612

11.410

-798

12.693

12.366

327

2.081

956

-1.125

Bedragen x € 1.000,-

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1 LEVEN

70.980

70.523

457

29.069

28.599

471

-41.910

-41.924

-14

Programma 2 WONEN

17.746

16.944

802

7.933

7.908

25

-9.813

-9.036

777

Programma 3 WERKEN

11.363

12.400

-1.038

5.917

7.405

-1.488

-5.446

-4.995

450

Programma 4 BESTUREN

24.155

24.946

-790

79.244

80.281

-1.038

55.088

55.336

247

MUTATIES RESERVES

10.612

11.410

-798

12.693

12.366

327

2.081

956

-1.125

Programma 9 OVERHEAD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

134.856

136.223

-1.368

134.856

136.559

-1.703

0

336

336

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/24/2020 09:46:57 met de export van 09/24/2020 09:37:05