Programmaverantwoording 2019

Algemeen

Inleiding

In de begroting 2019 heeft de gemeenteraad de kaders op programmaniveau vastgelegd. Middels deze jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2019 en in het bijzonder over de uitvoering van de speerpunten uit het collegeprogramma en overige ontwikkelingen zoals opgenomen in de begroting 2019. Per programma en vervolgens per deelprogramma is de voortgang van de tactische opgave geactualiseerd. Tevens zijn de speerpunten, indicatoren en doelen geactualiseerd.

Opbouw
Voor u ligt het boekwerk jaarverslag en jaarrekening 2019. Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen is opgenomen in een “jaarrekening in één oogopslag” net zoals dit bij de begroting heeft plaatsgevonden.

De verantwoording over 2019 is verdeeld in een jaarverslag en in een jaarrekening.

In het jaarverslag zijn de volgende onderdelen opgenomen:
1.  De programmaverantwoording. Hierin is per programma opgenomen wat de gemeente de komende collegeperiode wil bereiken, de zogenaamde tactische opgave. Tevens staan opgenomen welke activiteiten we in 2019 hebben uitgevoerd om deze tactische opgave te realiseren. Tot slot wordt aangegeven wat dit in financiële zin heeft gekost.
2.   De paragrafen, met daarin gebundelde informatie over thema’s die anders gefragmenteerd aan de orde worden gesteld. Het gaat vooral om de beleidslijnen van het beheersproces waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van programma’s.

In de jaarrekening zijn de balans met toelichting, de verantwoording in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, de recapitulatie van de baten en lasten, het overzicht van incidentele baten en lasten en het overzicht Single Information en Single Audit (SISA) opgenomen.

Het boekwerk jaarverslag en jaarrekening 2019 sluit af met zeven bijlagen:
1.    Taakvelden per programma.
2.    Toelichting grondexploitatie.
3.    Lijst restantinvesteringen.
4.    Toelichting reserves en voorzieningen.
5.    EMU-saldo.
6.    Overzicht programma’s, producten, portefeuillehouders, budgethouders en     commissies.
7.    Lijst met afkortingen.

In de tabellen, overzichten en grafieken zijn de opgenomen bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders is vermeld. In de analyse gaan we uit van de laatste bijgestelde begroting uit de 2e bestuursrapportage 2019 en de nadien genomen raadsbesluiten, tenzij anders vermeld.

Analyse jaarrekeningresultaat op hoofdlijnen.
Onderstaand worden de grootste afwijkingen verdeeld over de programma’s nader uiteengezet. Een nadere toelichting op de analyse van de afwijkingen tussen de begroting en de realisatie zijn opgenomen bij 2.3 recapitulatie baten en lasten 2019.

Bedragen x €1

Resultaat jaarrekening 2019

335.688

Budgetoverheveling totaal € 785.621via resultaatbestemming

-785.621

-449.933

Programma 1 Leven

-476.000

DP 1.1

Behandeling GGZ

-197.000

Landelijk Transitie Arrangement (LTA)

-111.000

Oude taken WMO

-339.000

Scholings- en activeringsbudget

458.000

DP 1.2

Overige gronden stadsontwikkeling

-266.000

Pachtgronden e.d.

-58.000

DP 1.4

Subsidiëring openbaar bibliotheekwerk

125.000

Accommodatie kunstencentrum

-88.000

Programma 2 Wonen

246.000

DP 2.1

Projecten ruimtelijke ordening grexwet

350.000

Ruimtelijk beleid

243.000

Samenwerking handhaving regio-gemeenten

-246.000

DP 2.2

Huisvuilophaaldienst

-47.000

Samenwerking handhaving regio-gemeenten

-54.000

Programma 3 Werken

100.000

DP 3.3

Stimuleringsregeling centrum

100.000

Programma 4 Besturen

-649.000

DP 4.1

Storting voorzieningen pensioen wethouders

-1.105.000

DP 4.4

Extra dekking algemene reserve

-172.000

Gemeentefondsuitkeringen

686.000

Toeristenbelasting

-58.000

Diverse kleine afwijkingen diverse programma's

228.067

Salarissen inclusief sociale lasten en inhuur lumpsum

101.000

0

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/24/2020 09:46:57 met de export van 09/24/2020 09:37:05