Programmaverantwoording 2019

Paragrafen

Paragraaf J. Begrotingscriterium

Toelichting op het begrip begrotingscriterium
De accountant controleert naast de getrouwheid van de jaarrekening ook op rechtmatigheid. Een onderdeel van de rechtmatigheidscontrole is het begrotingscriterium. Indien een wijziging van het begrotingsbudget niet voor het einde van het begrotingsjaar aan de raad is voorgelegd, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig.
Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen. In die gevallen is er géén nader beleid gesteld. Het uitgangspunt geldt dan dat kostenoverschrijdingen door de accountant niet bij de beslissing wordt betrokken, of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen. Voorwaarde is wel dat deze kostenoverschrijdingen dan goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. Daarnaast moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het college in de jaarrekening aan moet geven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. Wanneer de raad wel nadere regels stelt, gelden uiteraard deze nadere regels als norm voor "passend in het beleid". Bij de raadsbehandeling betreffende het controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening van de gemeente Venray heeft u in het kader van het begrotingscriterium géén nadere regels vastgesteld.
Het volgende overzicht geeft per programma de verschillen weer tussen de begroting 2019 (inclusief de begrotingswijzigingen) en de jaarrekening 2019. In het kader van rechtmatigheid met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium toetsen wij of het budgetrecht van de gemeenteraad Venray is gehanteerd. Wij beoordelen bij onze controle de overschrijdingen ten opzichte van de begrote lasten per programma met een maximale afwijking van 1%.
In de kolom “Max. 1 % afwijking” wordt aangegeven wat het maximale verschil mag zijn met betrekking tot het begrotingscriterium. Dit conform het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Venray.

Pr. Thema's (x € 1.000,-)

Begroting Lasten

Rekening Lasten

Verschil

Max 1% afwijking

Begr. Criterium

1

LEVEN

70.980

70.523

-457

710

N.v.t.

2

WONEN

17.746

16.944

-802

177

N.v.t.

3

WERKEN

11.363

12.400

1.038

114

1.038

4

BESTUREN

24.155

24.946

790

242

790

Totaal

124.244

124.813

569

1.242

1.828

De laatste kolom “Begrotingscriterium 2019” laat zien dat bij het opmaken van de programma-verantwoording 2019 sprake is van een overschrijding voor de programma's werken en besturen.
Zoals vermeld dient het begrotingscriterium toegepast te worden voor programma 3 en 4 in verband met een overschrijding van de 1%-norm. Deze programma’s worden nader toegelicht.

Programma 3 Werken
Programma 3 sluit met een overschrijding van € 1.038.000, terwijl de maximale afwijking
€ 114.000 mag zijn. De overschrijding binnen dit programma wordt veroorzaakt door de taakvelden

Verkeer en vervoer + € 281.000, Fysieke bedrijfsinfrastructuur -/- €1.144.000 en Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) -/- € 338.000.
De overschrijding op bovenstaande taakvelden zijn veroorzaakt door hogere dan wel lagere lasten dan wat geraamd is.
Het overschot op taakveld Verkeer en vervoer wordt met name veroorzaakt door personele lasten die, deze worden in de analyse op het totaal van de organisatie behandeld. De afwijking op het taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur is grotendeels toe te schrijven aan de grondexploitaties Blakt en Hulst II. Op het taakveld Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) wordt de afwijking voornamelijk veroorzaakt door de projecten Aan den Heuvel A en Ysselsteyn fase II. Zie ook paragraaf Grondbeleid en de analyse in hoofdstuk 2.3 voor nadere analyses.

Programma 4 Besturen
Programma 4 sluit met een overschrijding van € 790.000, terwijl de maximale afwijking
€ 242.000 mag zijn. De overschrijding binnen dit programma wordt veroorzaakt door de taakvelden

Bestuur -/- € 1.125.000, Overhead -/- € 394.000 en Milieubeheer + € 246.000.
De overschrijding op bovenstaande taakvelden zijn veroorzaakt door hogere dan wel lagere lasten dan wat geraamd is.
De afwijking op het taakveld Bestuur wordt met name veroorzaakt door een hogere storting in de voorziening pensioenen wethouders. Bij Overhead wordt de overschrijding met name veroorzaakt door het inzet van meer uren dan begroot. Derhalve is de toerekening van de overhead ook hoger dan begroot.
Het overschot bij het taakveld Milieubeheer wordt o.a. veroorzaakt doordat in 2019 nog niet alle vacatures die waren opgenomen voor Duurzaamheid zijn ingevuld. Hierdoor zijn ook niet alle budgetten hiervoor ingezet. Zie ook programma 4.2 en de analyse in hoofdstuk 2.3.
De analyse van alle relevante verschillen tussen begroting en realisatie 2019 treft u in hoofdstuk 2 Jaarrekening per programma onder 2.3 Baten en Lasten onderdeel analyse afwijkingen begroting en realisatie. Een totaal overzicht van de taakvelden per programma is opgenomen in bijlage 1, zie hiervoor 2.6 Bijlagen bij de jaarrekening.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/24/2020 09:46:57 met de export van 09/24/2020 09:37:05