Programmaverantwoording 2019

Algemeen

Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Venray,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2020;

Besluit:

1.    Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vast te stellen.
2.    Het positieve resultaat van de Programmaverantwoording 2019 vast te stellen op
       € 335.688.
3.    Akkoord te gaan met 34 verzoeken tot overheveling en / of doorschuiven van budgetten voor een totaalbedrag van € 1.540.621.
4.    Van € 1.540.621 een bedrag van € 785.621 via resultaatbestemming storten in de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten.
5.    Hiervoor een bedrag van € 449.933 te onttrekken uit de algemene reserve.
6.    Van € 1.540.621 een bedrag van € 549.643 uit de algemene reserve en een bedrag van
€ 205.357 uit de reserve restant exploitatiebudgetten in 2020, 2021 dan wel 2022 te onttrekken uit deze reserves.
7.    Een bedrag van € 131.509 vrij te laten vallen uit de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten en te storten in de algemene reserve.
8.    Een bedrag van € 105.000 in de algemene reserve te bestemmen ter dekking van het verwachte nadeel in de meicirculaire 2020 gemeentefonds met betrekking tot het jaar 2019.  
9.    Een bedrag van € 50.000 via resultaatbestemming te reserveren in de algemene reserve ten behoeve van de warmtetransitie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 juli 2020.

voorzitter,                                  

    raadsgriffier,                                                    

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/24/2020 09:46:57 met de export van 09/24/2020 09:37:05