Programmaverantwoording 2019

Jaarrekening

Overzicht incidentele baten en lasten

Het uitgangspunt is dat de structurele lasten zijn gedekt door de structurele baten. Incidentele lasten mogen gedekt worden door zowel structurele als door incidentele baten. Hierbij gaat het niet om afwijkingen ten opzichte van de raming (dat is paragraaf 2.3) maar of de aard van een last of baat eenmalig was of jaarlijks terugkerend is.

Uit onderstaande tabel blijkt dat er een groot structureel saldo is. Dit houdt niet in dat het jaarrekeningresultaat structureel van aard is, maar wel dat de resultaten voornamelijk zijn behaald op posten die een structureel karakter hebben.

Met de raad is in het verleden afgesproken dat in zowel de begroting, de eerste bestuursrapportage, de tweede bestuursrapportage en in de jaarrekening afwijkingen boven de
€ 25.000 worden gerapporteerd.

De notitie incidentele baten en lasten vanuit de BBV is met ingang van 2019 aangescherpt en vraagt om een specifiekere uitwerking dan in het verleden. Onderstaand zijn in overeenstemming met alle planning en control documenten de afwijkingen boven de € 25.000 nader toegelicht.

Bedragen x € 1.000,-)

Totaal

Waarvan incidenteel

Structureel

Lasten programma 1

70.523

1.345

69.178

Lasten programma 2

16.944

1.355

15.589

Lasten programma 3

12.400

1.319

11.081

Lasten programma 4

7.454

1.193

6.261

Totaal lasten programma

107.321

5.212

102.109

Baten programma 1

16.559

667

15.892

Baten programma 2

7.908

271

7.637

Baten programma 3

7.405

967

6.438

Baten programma 4

799

5

794

Totaal baten programma

32.671

1.910

30.761

Saldo van baten en lasten programma

-74.650

-3.302

-71.348

Lasten algemene dekkingsmiddelen

870

0

870

Lasten overhead

16.622

956

15.666

Lasten vennootschapsbelasting

1

0

1

Lasten onvoorzien

0

0

0

Totaal lasten diversen

17.492

956

16.536

Baten algemene dekkingsmiddelen

90.885

0

90.885

Baten overhead

637

48

589

Baten vennootschapsbelasting

0

0

0

Baten onvoorzien

0

0

0

Totaal baten diversen

91.522

48

91.474

Saldo van diversen

74.030

-908

74.938

Totale saldo van baten en lasten van programma en diverse

-620

-4.210

3.590

Lasten reserves

11.410

4.223

7.187

Baten reserves

12.366

7.732

4.634

Totaal saldo mutaties reserves

956

3.509

-2.553

Resultaat

336

-701

1.037

Totaal structurele lasten

125.832

Totaal structurele baten

126.869

Structurele baten - structurele lasten

1.037

Toelichting op de Incidentele Baten en Lasten
Hieronder volgt een korte omschrijving van de incidentele baten en lasten hoger dan €25.000,-
Incidentele Lasten:
Programma 1: 697k Incidentele subsidies. Incidentele lasten tijdelijke projecten: 113k Bijdrage onderhoud kerk, 101k Incidentele bijdragen herontwikkeling Hermes busstation, 86k Incidentele bijdrage openbaar basisonderwijs, 79k Kunstencentrum Jerusalem, 51k Toekomstplan The B, 43k Beschermd wonen.
Programma 2: 699k Bommen-regeling, 418k Incidentele inhuur personeel. Incidentele lasten tijdelijke projecten: 57k Kermis centrum, 36k Aanpak ondermijning, 32k Bijen project, 25k Overige inkomensoverdrachten.
Programma 3: 740k Incidentele subsidies. Incidentele lasten tijdelijke projecten: 128k Eiwitrijk/Agrofood, 122k Trendsportal, 89k Centrumvisie, 64k 75 jaar bevrijding, 37k Stimulering innovatie, 31k Herinrichting AH pand.
Programma 4: Incidentele personeelslasten: 472k Incidentele inhuur personeel, 334k Frictiekosten en 99k Voorziening politieke ambtsdragers. Incidentele lasten tijdelijke projecten: 470k Omgevingswet, 174k Bestuurlijke samenwerking, 166k Implementatie ICT, 72k Gegevenshuis, 48k Verduurzaming, 215k Overige tijdelijke projecten.

Incidentele Baten:
Programma 1: 264k Vrijval voorziening huisvesting primair onderwijs, 196k Grondverkoop, 105k Inkomensoverdrachten vanuit andere gemeenten/provincie als bijdrage aan incidentele projecten.
Programma 2: 258k Anterieure overeenkomsten*, 163k Subsidie ZonMW, 90k Bijdrage aanpak ondermijning, 83k Overige rijksbijdragen.
Programma 3: 746k incidentele subsidies. Incidentele inkomensoverdrachten vanuit andere gemeenten, de provincie of het rijk: 143k Agrofood/Eiwitrijk, 58k Glasweb, 53k Bijdrage riolering, 32k Regiobijdrage bevrijding en 25k Euregio doeboek.
Programma 4:106k inkomensoverdrachten vanuit andere gemeenten / instanties als bijdrage aan incidentele projecten.
De analyse van alle relevante verschillen tussen begroting en realisatie 2019 treft u in hoofdstuk 2 Jaarrekening per programma onder 2.3 Baten en Lasten onderdeel analyse afwijkingen begroting en realisatie.

* Alle anterieure overeenkomsten worden als incidenteel aangemerkt omdat de hoeveelheid overeenkomsten fluctueert en de opbrengsten variëren afhankelijk van de overeenkomst en de gemaakte afspraken.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 09/24/2020 09:46:57 met de export van 09/24/2020 09:37:05